Toppbild

Äldre hus, K-märkt

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas enligt Plan- och bygglagen 8 kap 13 §. Detta gäller även anläggningar, tomter med skyddsbestämmelser, allmänna platser och bebyggelseområden.

För alla byggnader oavsett ålder gäller att underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt (8 kap 14 § PBL). Detta gäller även vid ändring eller flyttning av en byggnad eller anläggning (8 kap 17-18 §§ PBL.)

Det är viktigt att komma ihåg att dessa bestämmelser gäller även om åtgärden inte skulle kräva bygglov. (Exempelvis ute på landet). Det är fastighetsägarens ansvar att vårda och bevara sin byggnad.

De nya så kallade "attefallsåtgärderna" d.v.s. 25 m² komplementbyggnad, 15 m² tillbyggnad eller lovbefriade takkupor får inte uppföras utan lov inom dessa områden.

Den som bygger om eller renoverar utan att följa lagens krav kan i efterhand få ett Rättelseföreläggande av samhällsbyggnadsnämnden (11 kap 20 § PBL) och/eller föreläggas att betala byggsanktionsavgift (11 kap 51-63 §§ PBL).

Om du är tveksam om ditt hus är värdefullt eller om det du planerar att göra följer lagens krav är du välkommen att kontakta bygglovsektionen för rådgivning.

Uppdaterad 2017-01-23

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >