Toppbild

Bygglov och andra lov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

 

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov. Du behöver inte bygglov men måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked om du ska bygga ett så kallat attefallshus, en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter eller inreda en ytterligare bostad i ett enbostadshus. Läs mer om bygglovsbefriande åtgärder på Boverkets webbplats.

 

Bygglovsprocessen enligt Plan- och bygglagen

Bild som visar hur nya bygglovsprövningen går till

Lov och förhandsbesked vinner laga kraft

Beslut om lov och förhandsbesked ska publiceras Post och Inrikes Tidningars webbplats . Berörda sakägare/grannar får ett meddelande om kungörelsen med brev. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter publicering och går därefter inte att överklaga. Ibland kan en sakägare/granne bli delgiven beslutet. Man har då istället tre veckor på sig att lämna in en eventuell överklagan innan beslutet vinner laga kraft.

Bevaka ditt lov/förhandsbesked genom att klicka på https://poit.bolagsverket.se/poit

Handläggningstiden

Handläggningstiden varierar beroende av åtgärdens omfattning och art. Ett beslut i fråga om lov eller förhandsbesked ska meddelas inom tio veckor från det att en fullständig ansökan har kommit in. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Under våren får byggenheten in många ansökningar och under sommar och semestertider har vi lägre bemanning vilket kan medföra längre handläggningstider.

 

Villkorsbesked innan ansökan

Sökanden kan begära att kommunen anger villkor för ett kommande bygglov. Villkorsbeskedet ska visa om följdkrav kan komma att ställas enligt 8 kapitlet 1 och 2 §§ Plan- och bygglagen. Villkorsbeskedet är ej bindande och kan ej överklagas.

Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas för en åtgärd som kräver lov eller anmälan. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda fallet och säkerställa att alla väsentliga tekniska egenskapskrav uppfylls. Kontrollplanen fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden i samband med startbesked. Förslag i kompletteringspropositionen stärker kraven på att varsamhet uppfylls och att förbudet mot förvanskning följs. Kontrollen ska utföras inom ramen för byggherrens egenkontroll eller av någon certifierad sakkunnig.

Kontrollansvarig ska vara certifierad

I ansökan om lov eller anmälan ska byggherren uppge vem eller vilka som är kontrollansvariga. Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska även ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den följs.

En kontrollansvarig krävs inte vid små ändringar av en- och tvåbostadshus, om samhällsbyggnadsnämnden inte beslutar annat.

Startbesked

När kommunen bedömer att en åtgärd om lov eller anmälan kan antas uppfylla kraven enligt gällande lagstiftning lämnas ett startbesked. Byggnadsarbeten eller andra sökta lovpliktiga eller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan kommunen medgivit startbesked. För att kommunen ska kunna bedöma om åtgärden antas uppfylla kraven i gällande lagstiftning kan kommunen kräva att vissa handlingar lämnas in.

Startbesked lämnas i normalfallet efter att tekniskt samråd hållits och en, för objektet anpassad, kontrollplan upprättats. Vid ärenden av enklare slag krävs inget tekniskt samråd. Av startbeskedet skall det framgå vem som är sakkunnig eller kontrollansvarig, om det behövs särskilda villkor för att påbörja arbetet, villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning samt vilka handlingar som behövs inför slutbesked. Sanktionsavgift påförs av kommunen om arbete påbörjas innan startbesked. Startbesked kan vägras om förutsättningarna inte är uppfyllda.

Lov och anmälan med tekniskt samråd

Samhällsbyggnadsnämnden kallar skriftligen till tekniskt samråd om projektet är av sådan art att kontrollansvarig krävs och ett tekniskt samråd inte är uppenbart obehövligt. Byggherren kan också begära att ett tekniskt samråd hålls. Byggherren, kontrollansvarig och övriga som samhällsbyggnadsnämnden bedömer ska vara med kallas till samrådet. Samhällsbyggnadsnämnden ska föra protokoll.

Lov och anmälan med startbesked (utan tekniskt samråd)

Om åtgärderna är av mindre omfattning kan samhällsbyggnadsnämnden ge startbesked vid inkommen ansökan om lov eller anmälan. Samhällsbyggnadsnämnden kan förelägga byggherren att komplettera ärendet med ytterligare handlingar (exempelvis kontrollplan) innan startbesked medgivs. Av startbeskedet ska det framgå om tillstånd krävs av annan myndighet. Exempel på ärenden där tekniskt samråd normalt inte behövs mindre komplementbyggnader såsom garage, carport eller förrådsbyggnad samt mindre tillbyggnader och uterum.

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök ska hållas vid minst ett tillfälle vid större och komplicerade projekt. Handläggaren ska kontrollera att kontrollplanen och lovet följs, att kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning och att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Handläggaren ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket. Protokollet ska skickas till byggherre och kontrollansvarig. Kommunen får ta ut en avgift för arbetsplatsbesök.

Slutsamråd

Slutsamråd ska hållas vid åtgärder som omfattas av tekniskt samråd om det inte är uppenbart obehövligt. Kontrollansvarig ska meddela kommunen när byggnationen har färdigställts och därefter kallas byggherre, kontrollansvarig och övriga som handläggaren anser bör vara med. Slutsamråd ska normalt hållas på byggarbetsplatsen. Handläggaren ska föra protokoll som sedan skickas till byggherre och kontrollansvarig. Kommunen får ta ut en avgift för slutsamråd.

Slutbesked

En byggnad får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats från kommunen. I vissa fall kan ett interimistiskt slutbesked medges. Finns inte förutsättningar för kommunen att lämna slutbesked får samhällsbyggnadsnämnden förbjuda användningen av byggnadsverket.

Byggsanktionsavgift

Enligt plan- och byggförordningen (PBF) SFS 2011:338 får kommunen ta ut en byggsanktionsavgift som tillfaller kommunen om regelverken inte följs. Sanktionsavgift tas bland annat ut om arbete påbörjas innan startbesked,samt om inflyttning sker innan byggherren erhållit slutbesked.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >