Toppbild

Marklov

Inom detaljplanelagt område krävs marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

Det framgår inte av lagstiftningen vad som avses med avsevärd ändring av höjdläget utan det ska bedömas från fall till fall. I Strängnäs kommun är det praxis att en avsevärd ändring är en halvmeter. 

Vilka handlingar behövs?

  • Markplaneringsritning med höjdsättning.

Giltighet

Ett marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.

Ansökan Marklov

 

Uppdaterad 2017-03-23 av Byggenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >