Toppbild

Rivningslov

Rivning innebär att man tar bort hela eller en del av en byggnad. Även om grunden står kvar och utnyttjas till en ny byggnad innebär det ett rivningsutförande. Däremot om stommen är kvar och man bara river ur byggnaden invändigt eller utvändig betraktas detta inte som rivning.

 

När krävs rivningslov?

Inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för att riva hela eller del av en byggnad. För att flytta en byggnad från en plats till en annan krävs rivningslov och sedan bygglov på den nya platsen.

Samhällsbyggnadsnämnden prövar om det är lämpligt att riva eller flytta en byggnad eller om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis sitt kulturhistoriska värde.

 

När krävs inte rivningslov?

Rivningslov krävs inte för sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar, om planbestämmelserna inte säger annat. Utanför detaljplanelagt område krävs oftast bara en anmälan till byggenheten istället för rivningslov.

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, till exempel kulturminneslagen, för att riva en byggnad eller byggnadsdel.

 

Vilka handlingar behövs?

  • Situationsplan med markering av den eller de byggnader som ska rivas
  • Om del av byggnad ska rivas ska rivningsgränsen klart framgå på byggnadsritningar.
  • Kontrollplan för rivning.
  • Eventuellt anmälan om kontrollansvarig beroende på byggnadens storlek eller art.

 

Skicka gärna in fotografier av det som ska rivas

Ansökningshandlingarna skickas till: Strängnäs kommun, byggenheten, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs

Ansökan om rivningslov

Giltighet

Ett rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.

Uppdaterad 2017-03-23 av Byggenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >