Toppbild

Skyltlov

En bra skyltning gör det lättare för invånarna att hitta rätt till butiker och företag. I Strängnäs kommun har vi många områden med speciellt värdefull bebyggelse där vackra och välgjorda skyltar blir ett viktigt inslag.

 

I områden som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar enligt Plan- och byggförordningen 6 kap 3§. Utanför detaljplanerat område krävs tillstånd från länsstyrelsen enligt väglagen §46, om man vill placera en skylt inom 50 meter från ett vägområde. På landsbygden i övrigt får man sätta upp skyltar på byggnader för att informera om verksamheter som bedrivs där.

I Strängnäs kommun är näst intill alla tätare områden från sommarstugeområden till innerstad detaljplanerade. 

Innan du ansöker om lov rekommenderar vi att du läser Riktlinjer för skyltning

 

Ansökan om lov för skyltar och ljusanordning

Ansökningsblankett (OBS! Kan endast öppnas med Explorer.) och e-tjänst hittar du under Självservice.

Giltighet

Ett bygglov för skylt upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.

Uppdaterad 2018-05-28 av Byggenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >