Toppbild

Strandskydd

Inom områden med strandskydd får inga nya byggnader och anläggningar uppföras. Tanken med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

 

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

I Strängnäs kommun finns 40 mil stränder. Vad strandskyddet handlar om kan du läsa om på Strandskydd - Naturvårdsverket

 

Om du har en strandskyddsdispens med beslutad tomtplatsavgränsning

Länsstyrelsen i Södermanland beslutade den 1 november 2011 (dnr 511-4310-2011) att förbuden i 7 kap . 15 § MB inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och inom tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Är du osäker på vad det innebär, kontakta byggenheten i Strängnäs.

Strandskyddsregler - komplementbyggnad

 

Bildkälla: Naturvårdsverket "Strandskydd - en vägledning för planering och prövning"

Uppdaterad 2017-09-08 av Byggenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >