Toppbild

Fornlämning

Södermanland är rikt på fornlämningar. Många ligger i direkt anslutning till moderna boplatser och till och med inne i städerna. På Riksantikvarieämbetets får du hjälp att själv hitta fornlämningar. www.raa.se/cms/fornsok/start.html. Kom ihåg att skyddszonen runt en fornlämning är bra mycket större än en prick på kartan.

De centrala delarna av Mariefred och de äldre delarna av Strängnäs är stora fornlämningsområden, men du hittar också fornlämningar ute i villakvarteren och på landet.

Detta ställer stora krav på alla fastighetsägare.

Om en åtgärd kräver bygglov kontaktar kommunen Länsstyrelsen i Södermanlands län som utreder påverkan på fornlämningen.

Om någonting inte kräver bygglov måste fastighetsägaren själv kontakta Länsstyrelsen och själv ansöka om tillstånd. Detta är viktigt att tänka på när man tänker bygga exempelvis en friggebod, en altan, en pool eller en nyttobyggnad för jordbruket. Det kan till och med gälla vanligt trädgårdsarbete.

Även om marken inte ändras genom byggnationen kan fornlämningen ändå påverkas. Vår historia tillhör oss alla och många fornlämningar ska vara tillgängliga för allmänheten. Det kan alltså kräva tillstånd från Länsstyrelsen att bygga något som hindrar allmänheten från att ha tillträde till platsen eller som skymmer platsen i landskapet.

Många fornlämningar har naturligtvis inte hittats ännu. Om man skulle stöta på någonting som man misstänker kan vara en fornlämning medan man gräver ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas. Länsstyrelsens webbplats.

Uppdaterad 2017-03-23 av Byggenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >