Toppbild

Bygg, frågor och svar

1. Vilka handlingar behövs för att ansöka om bygglov?
2. Vad får man bygga utan bygglov?
3. Vad får jag bygga med friggebodsregeln?
4. Hur nära tomtgräns får man bygga?
5. Måste grannarna tillfrågas när man söker bygglov?
6. Hur lång tid tar handläggningen av bygglov?
7. Får byggnadsarbetet påbörjas innan bygglovet är färdigbehandlat?
8. Vad kostar ett bygglov?
9. Hur får man tag i gamla bygglovsritningar?
10. Behöver jag byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd när jag bygger nytt hus?
11. Hur stort får man bygga?
12. Vad är skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea?
13. Måste man anlita en riksbehörig kontrollansvarig?
14. Vad är den kontrollansvariges uppgift?
15. Vad är tekniskt samråd?
16. Vad är en kontrollplan?
17. När behövs särskilda sakkunnighetskontroller göras?
18. När får man slutbesked
19. Hur lång tid tar handläggningen av anmälan och strandskyddsdispens?
20. Vem ansvarar för att gällande regler och föreskrifter följs?
21. Behöver jag bygglov för en eldstad/braskamin?
22. Krävs anmälan när man byter till pellets?
23. Vad innebär strandskydd?
24. Krävs det bygglov för bergvärme?
25. Krävs det bygglov för carport?
26. Behövs bygglov för solceller?
27. Behövs bygglov för pool?
28. Behövs bygglov för altan?
29. Behövs bygglov för inglasning av balkong?
30. Behövs bygglov för inglasning av altan?
31. Behövs bygglov för skylt?

1. Vilka handlingar behövs för att ansöka om bygglov?
Ansökningsblanketter finns tillgängliga under e-tjänster och blanketter.
Tillsammans med ansökningsblanketten ska ritningar bifogas. Du hittar information om vilka handlingar som behövs för olika typ av bygglov här: "Vilka handlingar behöver du".

2.  Vad får man bygga utan bygglov?
Inom detaljplanelagt område: (inte närmare tomtgräns än 4,5 meter)
- uthusbyggnader, så kallade friggebodar, med sammanlagd max 15 m² byggnadsarea i bostadshusets omedelbara närhet
- skärmtak sammanlagda max 15 m² över uteplats eller entré.
- mur eller plank vid uteplats i anslutning till bostadshus max 1,8 m högt samt 3,6 m ut från huset
- staket vid tomtgräns max 1,1 meter högt. Höjden räknas från marken på den lägsta sidan upp till högsta punkten. Staketet ska vara minst 1/3 genomsiktligt. Denna genomsiktlighet gäller relationen mellan spjälornas bredd och avståndet (luften) mellan spjälorna. En konstruktion som är tätare (mindre än 1/3 genomsiktligt) och upp till 1,1 meter klassas som plank och kräver bygglov.
- Nätkonstruktioner/stängsel kräver inte bygglov.

Utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse:
(inte närmare tomtgräns än 4,5 meter)
- tillbyggnad som är högst 50 % av byggnaden, dock max 35 m² byggnadsarea
-uthusbyggnader med högst 40 m², 2,5 m höga och med 30 graders taklutning. Användningssätt ska vara garage/förråd för bostaden, enstaka gästrum utan va-installation får inredas. Verkstad får inte inredas och inte heller försäljningslokal. Byggnaden ska vara i anslutning till bostadshuset.
-staket enligt tidigare definition.

3. Vad får jag bygga med friggebodsregeln?
I bostadshusets omedelbara närhet får man utan bygglov sätta upp fristående komplementbyggnader på upp till 15,0 m², s.k. friggebodar. Det finns inte någon begränsning av antalet bodar, så länge den totala arean inte överstiger 15 m². Den största höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
De grannar som berörs kan medge att placeringen kommer närmare än 4,5 meter och då behövs inte heller bygglov. Däremot får friggebodar aldrig placeras närmare än 4,5 meter till en gata, väg eller park även om grannen medger.

4. Hur nära tomtgräns får man bygga?
Det finns reglerat i gällande detaljplan. Normalt får man inte bygga närmare än 4,5 m. Kontakta byggnadsnämnden för att veta vad som gäller för just din fastighet.

5. Måste grannarna tillfrågas när man söker bygglov?
Grannarna ska höras om ansökan avviker från gällande detaljplanebestämmelser eller om ansökan avser en större åtgärd utanför detaljplanelagt område. Kommunen ansvarar för grannhörandet.

6. Hur lång tid tar handläggningen av bygglov?
Handläggningstiden brukar vara mellan fyra till sex veckor. Snabbast handläggning erhålls generellt för projekt med fullständiga handlingar. För projekt med avvikelse från detaljplan eller projekt med ofullständiga och otydliga handlingar får man räkna med längre handläggningstid. Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna.

7. Får byggnadsarbetet påbörjas innan bygglovet är färdigbehandlat?
Nej, innan byggnadsarbetet får påbörjas skall bygglov beviljas och svar erhållits angående startbesked. Om du påbörjar utan startbesked kan du få betala dyra sanktionsavgifter.

Tillbaka till frågorna

8. Vad kostar ett bygglov?
Kostnaderna beräknas med kommunens taxa som grund. Avgiften varierar beroende på byggnadens storlek. Detta framgår av gällande plan- och byggtaxa. Har du några funderingar ta kontakt med någon av bygglovshandläggarna.

9. Hur får man tag i gamla bygglovsritningar?
Fyll i beställningsblanketten och skicka till bygglov@strangnas.se.

10. Behöver jag byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd när jag bygger nytt hus?
Ja, vid nybyggnad av enbostadshus och vid vissa tillbyggnader. Men om byggherren utför en åtgärd i egenskap som konsument av huset så behöver en byggfelsförsäkring inte finnas. Ta kontakt med någon av bygglovshandläggarna för att få veta när det krävs och inte.

11. Hur stort får man bygga?
Byggrätten finns reglerad i gällande detaljplan. Utanför detaljplanelagt område görs en lämplighetsbedömning.

12. Vad är skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea?
Byggnadsarea är byggnadens yta på marken. Bruttoarea är arean av alla våningsplan begränsad av omgivande väggars utsida.

13. Måste man anlita en riksbehörig kontrollansvarig?
Ja, kontrollera på Boverkets hemsida. Listan med riksbehöriga kontrollansvariga.

14. Vad är den kontrollansvariges uppgift?
Kontrollansvarig är en auktoriserad kontrollant som byggherren ska anlita redan under planeringsskedet. Den kontrollansvariges främsta uppgift är att ansvara för att kontrollplanen följs.

Tillbaka till frågorna

15. Vad är tekniskt samråd?
När bygglovet är beviljat kallar kommunens handläggare till tekniskt samråd. Byggherren och den kontrollansvarige ska delta. Vid samrådet beslutas om bland annat kontrollplanen och startbesked.

16. Vad är en kontrollplan?
I kontrollplanen anges vilken kontroll som ska utföras, vilka intyg och övriga handlingar som ska redovisas för samhällsbyggnadskontoret.

17. När behövs särskilda sakkunnighetskontroller göras?
I vissa fall där byggherrens och den kontrollansvariges kompetens inte räcker till skall en sakkunnigkontrollant anlitas.

18. När får man slutbesked?
När kontrollplanens punkter är utförda intygas detta av den kontrollansvarige genom påskrift och skickas in till samhällsbyggnadskontoret tillsammans med andra handlingar som begärts. Kontoret utfärdar ett slutbesked som ”kvitto” på att beslutade kontroller utförts och att nämnden inte funnit skäl att ingripa i övrigt.

19. Hur lång tid tar handläggningen av anmälan och strandskyddsdispens?
Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen handlägga skyndsamt.

20. Vem ansvarar för att gällande regler och föreskrifter följs?
Byggherren har alltid det fulla ansvaret. Beroende på gällande avtal mellan byggherren och hans kontrollansvarig kan ansvaret fördelas över till denne.

Tillbaka till frågorna

21. Behöver jag bygglov för en eldstad/braskamin?
Nej, men man måste göra en anmälan för eldstad. Bifoga fasadritningar som visar skorstenens inverkan på byggnadens utseende samt planritning som visar eldstadens placering. Viktigt att tänka på är att skorstenshöjden ska överstiga taknocken samt överstiga taks beläggningen med minst en meter.

Din eldstad måste vara miljögodkänd enligt Boverkets regler. Detta innebär att den ska vara testad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och klara vissa krav gällande utsläpp av bland annat sotpartiklar och gaser.

Vedpannor ska även vara kompletterade med ackumulatortank med en minsta volym på 1500 liter.

22. Krävs anmälan när man byter till pellets?
Ja, anmälan för eldstad krävs.

23. Vad innebär strandskydd?
Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området är 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattnet.  Länsstyrelsen har den 28 juni 2013 utvidgat strandskyddsområdet till 300 meter på vissa platser i Strängnäs kommun. Kontrollera om det är 100 eller 300 meter som gäller för just din fastighet. Strandskydd innebär förbud att bygga samt ändra byggnader inom fastigheten, Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från förbudet, om särskilda skäl föreligger. Ta kontakt med någon av bygglovshandläggarna för att få veta mer om strandskydd på din fastighet. Generellt är strandskyddet upphävt inom detaljplanelagt område.

24. Krävs det bygglov för bergvärme?
Nej, men du behöver kontakta miljöenheten.

25. Krävs det bygglov för carport?
Ja, bygglov krävs för carport.

26. Behövs bygglov för solceller?
Det behövs bygglov om ändringar avsevärt påverkar det yttre utseendet. Restriktioner gäller för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kontakta alltid kontoret för säkerhets skull för att se vad som gäller för din fastighet.

27. Behövs bygglov för pool?
Bygglov krävs inte för nedgrävd pool. Däremot krävs marklov om du förändrar omgivande mark mer än +/- 50 cm. Du är ansvarig för att säkerhetskraven uppfylls. Antingen måste poolen ha ett staket på minst 0,9 meter som ansluter till marken samt inte medger klättring eller så måste poolen täckas med en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Plank, pooltak som är högre än 60 cm, eller mur i anslutning till poolen kräver bygglov.

28. Behövs bygglov för altan?
Du behöver inte söka bygglov om golvet placeras under 50 cm höjd. Kontakta byggenheten om din tilltänkta altan är mellan 50 cm och 1,2 meter hög eller om du är osäker om platsen ligger inom riksintresse/strandskyddsområde. Det som är avgörande för om en altan kräver lov eller inte är om altanen innebär en volymökning eller väsentlig ändring av fasaden. Det spelar ingen roll om utrymmet under är tänkt att användas som förråd eller om det fylls ut med jord. Om altanen är högre än 1,2 meter bör du skicka in en bygglovsansökan. Byggsenheten gör en bedömning om altanen räknas som tillbyggnad. Bifoga situationsplan, plan- och fasadritningar och gärna fotografier.

Ett tätt räcke på altanen betraktas som ett plank. Tänk även på närheten till grannar och eventuell insyn.

29. Behövs bygglov för inglasning av balkong?
Ja, endast fasadritning där den aktuella balkongen är markerad behövs bifogas med ansökningsblanketten.

30. Behövs bygglov för inglasning av altan?
Ja, att glasa in en altan är alltid bygglovspliktigt och kräver att det finns byggrätt för dess yta. Ansökan ska bifogas med situationsplan, plan- och fasadritningar.

31. Behövs bygglov för skylt?
Bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra skylt eller ljusanordning. Bifoga fasadritning i ansökan.

Tillbaka till frågorna

 

Uppdaterad 2017-03-23 av Byggenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >