Toppbild

Kontrollplaner

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är det dokument som beskriver de kontroller som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

Kontrollplanen ska anpassas till objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan utföras genom egenkontroll, förstärkt egenkontroll eller genom kontroll av fristående sakkunnig.

 

Vad ska en kontrollplan innehålla?

 • Arbetsorganisation
 • Vilka kontroller som ska ske i det aktuella projektet
  • Vem som gör kontrollen
  • Mot vilket underlag kontrollen utförs
 • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden för att erhålla ett slutbesked
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden

 

För vilka åtgärder ska det finnas en kontrollplan?

En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. För enklare projekt kan ett snabbare startbesked erhållas om kontrollplanen lämnas in i samband med bygglovsansökan.

Exempel på enkla åtgärder:

 • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus: exempelvis mindre ny- och tillbyggnader såsom inglasning av altan, växthus, kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger.
 • Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter: exempelvis mindre ny- och tillbyggnader, enstaka inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak.
 • Byte av fasadfärg eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
 • Skyltar
 • Murar och plank
 • Eldstad eller rökkanal
 • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall

 

Exempel på enkla kontrollplaner:

Vi har samlat förslag på hur enkla kontrollplaner kan se ut. Mallarna kan användas vid framtagandet av ett projektspecifikt ”förslag till kontrollplan” som ska skickas in till Byggenheten inför startbesked, eller bygglov med startbesked. Kontrollplanen ska dock alltid vara anpassad med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar i enlighet med 10 kap 7§ PBL (Plan- och bygglagen 2010:900).

Exempel på kontrollplan för fasadändringar

Exempel på kontrollplan för inglasning av befintlig altan

Exempel på kontrollplan för kommunalt VA

Exempel på kontrollplan för komplementbyggnad

Exempel på kontrollplan för mycket enkla byggnader

Exempel på kontrollplan för murar och plank

Exempel på kontrollplan för ny bostad i befintligt enbostadshus

Exempel på kontrollplan för rivning

Exempel på kontrollplan för takkupa och balkong

Exempel på kontrollplan för tillbyggnad

Exempel på kontrollplan för skylt och ljuslåda

Uppdaterad 2017-09-11 av Byggenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >