Toppbild

Olovligt byggande

Om något som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har utförts utan att lov beviljats kallas det för olovligt byggande, eller "svartbygge". Samhällsbyggnadsnämnden ska se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att ta ut sanktionsavgifter på upp till 50 prisbasbelopp om olovlig byggnation har skett. Nämnden skall också ta ut sanktionsavgifter för bland annat om byggnation har påbörjas utan att startbesked meddelats, eller att en anläggning eller ett byggnadsverk har tagits i bruk utan att ett slutbesked har meddelats.

 

Byggsanktionsavgifter vid olovligt byggande

Information avseende nya byggsanktionsavgifter vid olovligt utförda åtgärder.

För överträdelser mot plan- och bygglagen tar kommunen ut byggsanktionsavgifter. Det kan gälla svartbyggen, riva utan rivningslov eller anmälan, att påbörja ett bygge innan man har fått startbesked osv. Det gäller också om man flyttar in i sitt nya hus innan man har fått ett slutbesked.

För att ni ska slippa betala dessa avgifter och för att vi ska slippa ta ut dem önskar vi att ni vid minsta osäkerhet på om det krävs bygglov, eller om ni har fullgjort allt som ska göras i ett ärende kontaktar oss på Samhällsbyggnadskontoret, Byggenheten, 64580 Strängnäs.
 Tel. vx 0152-29100, eller 29262.

Har ni ett pågående ärende hos oss, kontakta handläggaren direkt.

För allmänna frågor också med e-post: bygglov@strangnas.se.

Avgifterna finns specificerade i plan- och byggförordningen och det blir dyrt om man bryter mot lagen eftersom kommunerna inte längre får sänka eller låta bli att döma ut avgiften i de fall överträdelser skett. 

Byggsanktionsavgifter tas ut när du:

  • Bygger till, bygger nytt eller ändrar användningen av byggnaden utan tillstånd, (ett beviljat bygglov.)
  • Påbörjar en byggnation utan startbesked.
  • Tar en byggnad/byggnadsverk i bruk innan du fått ett slutbesked.
  • Vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, trots att en sådan krävs.
  • River en byggnad utan att ha rivningslov.
  • Utför en åtgärd utan marklov ( schaktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering). 
  • Inte gör en anmälan för anmälningspliktig åtgärd så som att installera en ny eldstad och/eller en ny rökkanal, ändrar planlösning och bärande  konstruktion.

Det är viktigt att veta att avgiften tas ut även om åtgärden inte skett avsiktligt eller genom oaktsamhet

 

Exempel på byggsanktionsavgifter

 

Byggsanktionsavgift

Exempel 

  Kronor 

Anmälan

 

Inte anmäla en anmälningspliktig åtgärd, plan- och byggförordningen 6 kap. 5§ punkt 1-5. (ex installation av eldstad)

11.000:-

Bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad

 

Inte söka bygglov för nybyggnad av en villa med bruttoarean 160 kvadratmeter.

220 000:-

Inte söka bygglov för nybyggnad av ett garage med bruttoarean
 50 kvadratmeter.

66 000:-

Rivningslov

 

Inte söka rivningslov för rivning av en villa med bruttoarean 160 kvadratmeter.

198 000:-

Marklov

Inte söka marklov för trädfällning, där marklov krävs.

11.000:-/ träd

Startbesked

 

Påbörja byggnation av en villa med bruttoarean 160 kvadratmeter utan startbesked.

44.000:-

Påbörja byggnation av ett garage med bruttoarean 50 kvadratmeter utan startbesked

22.000:-

Slutbesked

 

Ta en villa med bruttoarean 160 kvadratmeter i bruk utan slutbesked.

44.000:-

Ta ett garage med bruttoarean 50 kvadratmeter i bruk utan slutbesked

22.000:-

 

Exempel:

John och Dan bygger ett förråd som är 20 m² utan att söka bygglov för detta. De har även tagit det i bruk när det kommer till byggnadsnämndens kännedom att byggnationen är olovlig. Då kommer byggsanktionsavgiften att räknas ut enligt följande:

Komplementbyggnad större än 15 m², 0,35 prisbasbelopp = 15.400:-

Tillägg på 0,025 prisbasbelopp/m² = 0,025*44 000=1100:-* 5 m²=5.500:-

Totalt=15.400 + 5 500 = 20.900:-

Börjat bygga utan startbesked, 0,5 prisbasbelopp*44.000:- =22.000:-

Tagit förrådet i bruk utan slutbesked, 0,5 prisbasbelopp*44.000:- =22.000:-

Den totala summan blir 20.900:- + 22.000:- + 22.000:- = 64.900:- = Ett väldigt dyrt förråd.

Uppdaterad 2017-03-23

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >