Toppbild

Klimat- och miljöarbete

MiljöarbeteMed klimat- och miljöarbete menas det arbete som bedrivs målmedvetet och ligger utanför den lagstadgade miljötillsynen. Oftast är det kopplat till kommunens arbete med de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen. Klimat- och miljöarbete sträcker sig utanför det kommuninterna miljöarbetet. Syftet är att minska hela kommunens miljöpåverkan.

Kommunen kan minska miljöpåverkan direkt genom att
t ex minska energiförbrukningen i sina egna fastigheter eller indirekt genom kommunala beslut, den fysiska planeringen eller t ex i den pedagogiska verksamheten genom att skolans elever ges kunskaper om klimat och miljö. 

På dessa sidor får du information om hur Strängnäs kommun arbetar med klimat- och miljöfrågor samt med hållbar utveckling i stort. Vi berättar här vilka mål som finns, vem gör vad, vilka projekt som är på gång eller hur du som privatperson kan bidra.
 

Hållbar utveckling

Det finns många olika definitioner av begreppet hållbar utveckling, men den vanligaste är den som finns i FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" från 1987, den så kallade Brundtlandrapporten. I den beskrivs hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

  

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >