Toppbild

Sjöar, natur och grönområden

 Blommande vägren på Fogdölandet

I Strängnäs kommun finns en fantastisk och omväxlande natur. De flesta naturtyper finns representerade; naturskogar, betade strandängar samt hagar och ängar i det sörmländska odlingslandskapet. En del naturtyper har skapats av människan och är beroende av skötsel för att finnas kvar, andra bör lämnas för fri utveckling.

Samhällsbyggnadsnämnden är remissinstans i frågor gällande miljöövervakning och Natura 2000 - EU:s nätverk av skyddad natur. För ett flertal miljömål ansvarar eller delansvarar samhällsbyggnadsnämnden för att åtgärder vidtas och vi följer aktivt upp och redovisar miljömålsarbetet. Vi är också delaktiga i vattenvårdsarbetet.

I kommunens översiktsplan anges hur den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas samt hur användningen av mark- och vattenområden ska ske på kort och lång sikt.

Naturvårdsarbetet syftar till att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Samhällsbyggnadsnämnden är remissinstans i frågor rörande inrättande av naturreservat av representativa och värdefulla naturområden. Vi verkar för en god hushållning med naturresurser samt prövar olika verksamheters och arbetsföretags tillåtlighet och bedriver tillsyn. Den viktigaste lagstiftningen är miljöbalken.
Uppdaterad 2017-09-08

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >