Toppbild

Miljöstrategi

Miljöstrategin medborgardialog rönnbär

Strängnäs kommun vill arbeta mer aktivt med miljöfrågor och har därför tagit fram en Miljöstrategi som antogs av Kommunfullmäktige i maj 2015.

 

Strängnäs kommun vill vara en attraktiv och hållbar kommun som möter dagens och morgondagens behov och krav med medborgarnas behov i centrum. Miljöstrategin bygger på det nationella och regionala miljömålsarbetet och utgör en plattform där vi tillsammans kan göra skillnad lokalt. Miljöfrågan är kommunövergripande och miljöstrategin gäller för alla verksamheter inom kommunen inklusive de kommunala bolagen. Miljöstrategin omfattar den ekologiska dimensionen av hållbarhet.

Miljöstrategin fastställer handlingsriktningar och långsiktiga fokusområden samt kommunens övergripande förhållningssätt till miljöarbete. Miljöstrategin har sin bas i EU:s och nationell miljölagstiftning, internationella miljökonventioner, Sveriges nationella miljökvalitetsmål, det regionala åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö, andra nationella riktlinjer och i Strängnäs kommuns översiktsplan 2014. Strategin har ett tydligt utvecklingsperspektiv och ska utgöra stöd för politiska prioriteringar och beslut om insatser på miljöområdet.

 

Strategin innehåller sju fokusområden inom miljö, för att hitta en tydlig riktning:

  1. Vatten
  2. Transporter
  3. Hållbara måltider
  4. Natur och biologisk mångfald
  5. Energi och klimat
  6. Kretslopp och giftfri miljö
  7. Bygg och planering

 

Samhällsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för miljöstrategin. Många av insatserna kräver engagemang och ansvarstagande över olika förvaltnings- och politikområden samt med övriga aktörer och medborgare. 

Utvecklingen av Strängnäs kommun som en hållbar kommun är en ständigt pågående process. Miljöstrategins framtagande kan ses som det första steget i det långsiktiga arbetet med att, genom olika åtgärder, genomföra insatser för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen och att de regionala målen uppnås och kommunen utvecklas hållbart samt att det är lätt för kommuninvånare att bidra till miljöarbetet och få information.

 

Länk till miljöstrategin

Uppdaterad 2017-09-08

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >