Toppbild

Vattenplan 2017, Strängnäs kommun

Sörfjärden

Syfte

Vattenplanen syftar till att beskriva de största miljöproblemen för vatten i Strängnäs och ta ett helhetsgrepp när det gäller vattenförvaltningen i kommunen. I vattenplanearbetet ingår också att ta fram en tidsatt åtgärdsplan för framtida arbetet i syfte att förbättra och bibehålla en god vattenkvalité i kommunen. Syftet är också att planen ska bidra till att hålla samman vattenfrågorna i kommunen, och skapa en struktur för arbetet med vattenfrågor i Strängnäs kommun.

Vattenplaneringen ska ske samordnat i kommunens organisation, tillsammans med de kommunala bolagen. Vattenfrågan ska ses i ett regionalt perspektiv och samverkan med andra kommuner ska utvecklas, exempelvis inom nätverket 4M-Mälaren.

Kommunens medverkan och påverkan i andra aktörers program i vattenfrågor som berör Mälaren och berörda vattenförekomster – såsom länsstyrelserna och Mälarens Vattenvårdsförbund – ska systematiseras och inordnas i kommunens styrmodell. Vattenplanen knyter an till andra styrdokument i kommunen såsom miljöstrategi och översiktsplan.

Mål

Vattenplanen konkretiserar hur kommunen arbetar för att uppfylla relevanta miljökvalitetsmål och skapa förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Mälarens vattenkvalitet är av särskild betydelse då Strängnäs är den kommun som har längst strandremsa mot Mälaren, cirka 44 mil. Vattenområdena är, och skall fortsatt vara, starka attraktionskrafter för turistnäring och boende.

Vattenplanen skall vara en tydlig vägvisare för Strängnäs kommun och säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås i den fysiska planeringen.

Remiss

Handlingen är under remissperioden 23/10-20/11 2017 tillgänglig på medborgarkontoren i Strängnäs och Stallarholmen samt på kommunens hemsida: www.strangnas.se/vattenplan

Remissperioden pågår från 2017-10-23 till 2017-11-20 och syftar till att synliggöra förslaget och ge möjlighet till att lämna skriftliga synpunkter.
De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut om någon begär det.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

alternativt med e-post till: samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se

OBS! Ange diarienummer SBN/2017:855 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.

Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2017-11-20.
 

Eventuella frågor om förslaget besvaras av :
Mikael Rojek, Samhällsbyggnadsstrateg
mikael.rojek@strangnas.se
0152-293 33

Uppdaterad 2018-05-28

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >