Toppbild

Nätverk & samarbeten

Samarbete med andra kommuner och deltagande i regionala och nationella nätverk är en naturlig del av klimat- och miljöarbete. Här finns information om de nätverk som Strängnäs kommun aktivt deltar i.

 

Mälardalsrådet

Strängnäs kommun är medlem i Mälardalsrådet, vilket är en ideell och politisk styrd organisation. Rådet är en storregional mötesplats för sina medlemmar: kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen. Miljöutskottet är ett av Mälardalsrådets fyra utskott.
Mer information om Mälardalsrådet.

 

Södermanlands luftvårdsförbund

Sörmlands luftvårdsförbund är en opolitisk ideell organisation som har medlemmar som kommuner, andra organisationer och företag. Förbundet verkar för en bra luftmiljö i länet genom att bland annat undersöka och redovisa luftföroreningars spridning och påverkan på hälsa och miljö. De samverkar också med andra aktörer inom luftvårdsområdet.

 

Energikontoret i Mälardalen

Strängnäs kommun är en av ägarna till Energikontoret i Mälardalen AB. Energikontoret är ett regionalt energikontor med verksamhet i fyra län: Södermanland, Västmanland, Uppsala och Region Gotland. Kontoret arbetar huvudsakligen med en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för energieffektivisering, effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi.
Mer information om Energikontorets verksamheterMälarens vattenvårdsförbund

Strängnäs är en kommun vid Mälaren och därför är det naturligt att kommunen är medlem i Mälarens vattenvårdsförbund som bildades i 1998 med syfte att främja en bred samverkan kring hur miljöövervakningen av Mälaren ska bedrivas. Förbundet vill bidra till ett bättre underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena i Mälaren. Därigenom förbättras möjligheterna att följa upp miljömål och initiera miljöförbättrande åtgärder.

Vattenvårdsförbundets medlemmar är de som nyttjar, påverkar eller utövar tillsyn av Mälaren. Bland medlemmarna finns till exempel alla 22 kommuner som har en del av Mälaren inom sina gränser, fyra länsstyrelser, fyra landsting, företag som utnyttjar Mälaren som recipient för avloppsvatten, företag som nyttjar Mälaren för dricksvattenproduktion och Yrkesfiskarna.
Här hittar du mer information om Mälarens vattenvårdsförbund.

 

Trosaåns vattenvårdsförbund

Gnesta, Trosa, Södertälje, Nyköping och Strängnäs kommuner bildade Trosaåns Vattenvårdsförbund 2010. Förbundets verksamhetsområde omfattar Trosaåns huvudavrinningsområde. Förbundet bedriver en samlad recipientkontroll och miljöövervakning och annan vattenvård inom detta område.

 

Uthållig kommun

Strängnäs kommun deltar som en av 60 kommuner i Energimyndighetens program för en uthållig kommun. Programmet bygger på kommunens egna ambitioner att göra det lokala samhället mer uthålligt. Kommunen ska med egna initiativ långsiktigt och systematiskt integrera energiperspektivet i det dagliga arbetet i syfte att spara pengar och miljö. 
Mer information om Uthållig kommun hittar du på energimyndighetens webbplats.

 

Uppdaterad 2016-06-23

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >