Toppbild

Mål & statistik

Varje nämnd och bolagsstyrelse i kommunen har eget ansvar för sitt miljöarbete och ska vidta åtgärder som leder mot beslutade miljömål. Måluppföljning görs i nämndernas delårsrapporter, i kommunens årsredovisning och också i separata rapporter för att ge en samlad bild av hur arbetet fortlöper.

 

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har ett övergripande ansvar för det strategiska miljöarbetet. Utöver detta fullgör SBN kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, inom livsmedelsområdet och smittskyddsområdet. SBN ska också verka för att kommunen arbetar med långsiktig hållbar utveckling.

Kommunen är den myndighet som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, till exempel tillsyn över industrier och verksamheter när det gäller kemikalieanvändning eller med inventering av enskilda avloppsanläggningar.

 

Mål för klimat- och miljöarbete

Grönplaner och Blåplan

Strängnäs kommun har tagit fram en Grönplan för Strängnäs stad och för Hedlandet. En grönplan är en inventering av de grönytor som finns i kommunen, hur man kan nå dem och hur man ska planera nya grönytor. Grönplaner bidrar till nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö genom att främja hållbar utveckling, biologisk mångfald och tillgänglighet till urbana friytor.

Blåplanen som togs fram år 2011 var ett underlag till kommunens översiktsplanearbete. Blåplanen behandlade frågor angående både utnyttjande och skydd av kommunens vattenområden och strandnära lägen. Den bidrar till miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och God bebyggd miljö.

 

Statistik från myndigheter

Miljömålsportalen

På sidan miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem, t ex hur långt har man kommit i vår eget län Södermanland. Miljömål.se ger en samlad beskrivning av arbetet för att nå miljömålen.

Länk till Miljömålsportalen

Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet

Regional Utveckling och samverkan i miljömålssystemet, RUS, är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. RUS svarar för länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdsarbete.

Länk till RUS

Vatteninformationssystem-Sverige

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. VISS finns för de som dagligen arbetar med vattenfrågor, men informationen är också tillgänglig för allmänheten, alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i arbetet för ett bättre vatten.

På sidan finns t.ex. en vattenkarta där man kan hitta geografisk information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige. Där hittar man också information om Strängnäs vattenområden, exempelvis var det finns problem med övergödning eller var det finns skyddade områden.

Länk till VISS

Sveriges geologiska undersökning

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. På deras webbplats finns mycket information om vatten, bergarter, brunnar och mycket annat.

 

Statistik från organisationer

Mälarens vattenvårdsförbund

Mälarens vattenvårdsförbund gör utredningar och bedriver nationell miljöövervakning i Mälaren, men vill också sprida information och uppmuntra till att genomföra åtgärder för en bättre vattenkvalitet i Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund webbplats.

Avfall Sverige

Information och statistik om svensk och europeisk avfallsinsamling och återvinning hittar du på Avfall Sveriges webbplats. Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom dessa verksamhetsområden.

 

Uppdaterad 2016-09-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >