Toppbild

Projekt

Kommunens miljöarbete bedrivs kontinuerligt i verksamheterna, men ibland också i projektform. Nedan finns information om de projekt som vi deltar i för tillfället. Alla projekt är kopplade till målsättningar i kommunens strategiska plan, årsplan och målen i Klimat- och energiplanen.

 

LONA-projekt i skolan och i strandnära lägen i Strängnäs

I mars 2013 tilldelades Strängnäs kommun sammanlagt 230 000 kronor för två LONA projekt, LONA är en förkortning för lokala naturvårdsprojekt. Långbergets förskola är först ut med projektet: Hur simmar en fiskpinne? Projektet har som syfte att lyfta fram hållbar utveckling och matproduktion inom förskolan genom att till exempel arbeta med odling och olika experiment. Projektet genomförs tillsammans med Hornuddens trädgårdar.

Det andra projektet har fokus på inventering och framtagande av trädvårds- och skötselplan för gamla träd i Strängnäs stadsmiljö (Nabbviken, Sidöparken och Mälarlunden). Projektet genomförs av Teknik- och servicekontoret och har som mål att inventera naturvärden, friställa skyddsvärda träd och att öka tillgängligheten för allmänheten.

 

Uthållig kommun 2011 - 2014

Uthållig kommun var ett samarbete mellan Energimyndigheten och kommuner. Programmet vände sig till ambitiösa kommuner, både stora och små, som genom samverkan ville skapa och utveckla spjutspetsexempel inom områdena för energismart fysisk planering och näringspolitik med energifokus. Energimyndigheten gav stöd till kommunerna mestadels med kunskapsöverföring och upprättande av strukturer för nätverksutbyte.

Kommuner som deltog i Uthållig kommun var med i max tre delprojekt. Strängnäs kommun deltog i delprojekten "Bilsnål planering i en levande småstad" och "Energikrav vid nybyggande i små och medelstora kommuner". I praktiken handlade det första projektet arbetet med den nya trafikstrategin för Strängnäs kommun och det andra arbetet med energieffektivt framtida byggande i Bresshammarskogens område. Arbetet bedrevs av Samhällsbyggnadskontoret.

 

Ekoledarskap

Livsmedlen, vad vi äter, påverkar klimatet lika mycket som våra transporter. Därför är det viktigt att sprida kunskap i detta ämne och skapa insikt så att vi alla i kommunen kan arbeta mot hållbar livsmedelsförsörjning med minskad klimatpåverkan.

Strängnäs kommun har fått möjligheten att delta som en av åtta kommuner i projektet Ekoledarskap för grön framgång. Projektet, som delfinansieras av Jordbruksverket och drivs av Hushållningssällskapet Väst, har som syfte att ge stöd till kommunen när det gäller att öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter. Projektet ligger i linje med det nationella målet som innebär att 25 procent av alla livsmedel i offentlig sektor ska komma från ekologiskt certifierad produktion.

Kontaktperson Lars Ekström

 

Energieffektivisering

Energieffektiviseringsstödet från Energimyndigheten innebär ett ekonomiskt stöd till kommuner som ska använda resurserna för strategiskt arbete med energieffektivisering i den egna organisationen. Bakgrunden till stödet är EU:s energitjänstedirektiv som säger att den offentliga sektorn ska vara en förebild i att energieffektivisera. Resurserna kan användas för åtgärder som syftar till att uppfylla de åtaganden som har gjorts i kommunens Klimat- och energiplan som till exempel för utbildning eller utredningar. Resurserna kan inte användas för investeringar eller inköp.

I Strängnäs finns det mål i Klimat- och energiplanen att till exempel utbilda personal i sparsam körning samt att energieffektivisera kommunala fastigheter. Under 2012 utbildades runt 150 anställda i sparsam körning. SFAB arbetar för sin del kontinuerligt med energieffektiviseringsåtgärder i kommunens egna lokaler.

 

Avloppsinventering

I Strängnäs kommun finns det ungefär 4500 enskilda avloppsanläggningar. Miljöenheten genomför varje år tillsyn på enskilda avlopp. Läs mer om varför inventeringen utförs och hur det går till på vår sida avloppsinventering.

 

Radonprojektet

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt arbete för en bättre hälsa för Strängnäs-borna satt upp målet att inga bostäder i flerbostadshus efter år 2016 ska ha en radonhalt överstigande 200 Bq.

Miljöenheten har därför uppmanat samtliga fastighetsägare till flerbostadshus att mäta radonhalten. I dagsläget har vi kännedom om ett 60-tal flerbostadshus med för hög radonhalt, men den siffran kan komma att höjas allteftersom fler radonmätningar blir gjorda. Miljöenheten kommer att följa upp och säkerställa att åtgärder vidtas för att sänka radonhalterna.

Radon är en radioaktiv gas som förekommer i de flesta bergarter. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radongasen följer med luften in i lungorna då man andas. Strålningen som avges av radonets sönderfallsprodukter kan skada cellerna i lungan och orsaka lungcancer. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Rökning i kombination med radonstrålning innebär en ytterligare ökad hälsorisk.  Även passiva rökare löper ökad risk att drabbas av lungcancer från radon. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att omkring 500 dödliga lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljön. Av dessa är 90 procent rökare. Riktvärdet för radon är 200Bq/m3 luft. Om radonhalten i alla hus sänks till under  200 Bq/m3 luft kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år.

Mer om radon och hur man gör en radonmätning (länk till radonsidan).

 

 

Uppdaterad 2018-02-20

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >