Toppbild

Södra Stadsskogen

 

Södra Stadsskogen 

 

Beskrivning

Planering pågår för ett nytt bostadsområde med 300 - 400 nya bostäder med friliggande enfamiljshus, rad- och kedjehus och flerfamiljshus. Område beläget norr om befintlig bebyggelse vid Finninge och Västerportsrondellen. Området ligger inom gång- och cykelavstånd till resecentrum vilket gör det prioriterat att utveckla för bostäder. Omfattningen på området gör att en utbyggnad i etapper planeras.

Nuläge

Arbetet med en detaljplan pågår, se vidare enligt länk nedan.

Inriktningen i tidplanen är att möjliggöra inflyttning i en första etapp under 2019/2020. Den första etappen beräknas innehålla en blandning av flerbostadshus och rad-/kedjehus. I senare etapp planeras även för friliggande hus.

Länkar

Detaljplan

Kontaktperson

Mark- och exploateringsenheten

 

Status

Planering

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >