Toppbild

Samhällsplanering

Plan- och bygglagen reglerar till stor del hur användningen av mark- och vattenområden ska gå till och hur den fysiska planeringen ska bedrivas. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om hur man får använda mark för bebyggelse, att marken ska vara lämplig för ändamålet och bestämmelser om allmänna intressen som ska beaktas, krav på byggnader med mera.

 

Plan- och bygglagen anger också hur samråd och granskning ska gå till för att du som är intresserad ska kunna lämna synpunkter på förslagen. Strängnäs kommuns ambition är att ha en så bred och öppen dialog som möjligt kring bebyggelse, utveckling och andra mark- och vattenfrågor. Att kunna delta i samråd som rör planfrågor är en lagreglerad demokratisk rätt för alla medborgare. 

I menyn kan du läsa mer om kommunens översiktsplanering, detaljplaner och program, pågående utredningar, specialarrangemang med anknytning till kommunens samhällsplanering och mycket annat.

Alla typer av planhandlingar kan beställas, klicka här för att läsa mer

 

MälardalskartanGenom att klicka på bilden öppnas en ny kartbild för Mälardalskartan. Om du klickar på de tre vågräta strecken uppe i högra hörnet får du upp en meny där du kan välja vad du vill se eller om du vill skriva ut kartan. Mälardalskartan gäller för Enköping, Västerås, Strängnäs och Eskilstuna kommuner. De blå markerade områdena visar var det finns gällande detaljplaner. Du kan se pågående och gällande detaljplaner samt ledig näringslivsmark och kommande etableringsområden. Trycker du på det blå området kommer det upp information om vilken detaljplan som gäller för fastigheten/platsen. För att se själva detaljplanen så trycker du på detaljplanens aktbeteckning.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >