Toppbild

Detaljplaneringsprocessen

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

 

Förfrågan om detaljplaneläggning

Vem som helst kan väcka frågan om planläggning. Initiativet kan komma från allmänheten, kommunstyrelsen, en enskild markägare eller kommunens tjänstemän.

 

Planbesked

Du som vill att kommunen ska göra en detaljplan för ett visst område kan börja med att ansöka om ett planbesked. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande:

  1. En beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  2. En karta som visar det område som berörs
  3. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.
     

Fyll i blanketten "Begäran om planbesked" och skicka den tillsammans med karta/kartor till Planenheten, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs.

I normala fall lämnas planbeskedet senast fyra månader efter inkommen ansökan och i beskedet meddelar kommunen om de kommer att inleda ett planläggningsarbete eller inte.

Kommunen kan i planbeskedet säga nej till att göra en detaljplan och det beslutet går inte överklaga. Om kommunen inte avser att påbörja ett planläggningsarbete ska skälen för detta anges i planbeskedet.

Om kommunen avser att påbörja ett planläggningsarbete ska en ungefärlig tidpunkt anges när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske.

 

Information om kommunens handläggning och avgifter för planbesked

För vidare information om behandling av planbesked och vilka avgifter den sökande belastas med, se Information - om detaljplaner i Strängnäs kommun

 

Planarbetskö

För närvarandet finns ett stort intresse av att producera detaljplaner i Strängnäs kommun. Kommunen använder sig av en planarbetskö för uppstart av nya detaljplanearbeten. Vilken ordning förfrågningar får i kölistan beror delvis på vilket värde syftet med planläggningen har för allmänheten.

 

Allmän information om detaljplanering och processen för en detaljplans framtagande finns att läsa på boverkets webbplats för kommunal planering

Uppdaterad 2018-01-08 av Planenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >