Toppbild

Västertull 1 och 2

Västertull översiktskarta

Planområdets läge:

Planområdet är beläget i centrala delarna av Strängnäs stad och inrymmer kvarteret Västertull, se röd markering på kartan.

Planens syfte:

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra bostadsbebyggelse samt centrumverksamheter.

Planskede:

Planarbetet ligger för närvarande vilande i väntan på ny exploatör.

Handläggare:
Mikael Rojek, Samhällsbyggnadsstrateg
mikael.rojek@strangnas.se
0152-293 33

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2018-02-02

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >