Toppbild

Strängnäs 2:1 och Slupen 2 "Visholmen"

Översikt

Planområdets läge:

Planområdet omfattar hela Visholmen med omgivande vattenområden i centrala Strängnäs.

 

Planens syfte:

Syftet med detaljplaneförslaget är en multifunktionell stadspark ska växa fram med plats för kultur och rekreation av olika slag. Den ska innehålla områden för aktivitet, men också plats för kontemplation och vila. Förbättringen av Visholmen är en del av upprustningen av stadens strandområden och kommer även att kunna utvecklas till en stadspark.

Planskede:

På samråd under tiden 2015-08-14 till 2015-09-11

Detaljplanearbetet sker enligt normalt planförfarande med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 7 §, vilket innebär att planförslaget sänds ut på samråd och därefter ställs ut för granskning.

Lämna synpunkter på förslag:

Under samrådstiden har du som kommunmedlem möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkterna skall vara skriftliga och skickas till:

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
645 80 Strängnäs

eller med e-post till: samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se

 

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2018-08-22

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >