Toppbild

Marielund 2:1 (före detta Åkers-Järsta 10:4) och del av Stora Sundby 4:3 m.fl., ”Södra Årby”

Detaljplaneförslag för Marielund 2:1 (före detta Åkers-Järsta 10:4) och del av Stora Sundby 4:3 m.fl., ”Södra Årby” i Mariefred, Strängnäs kommun

Södra Årby

Planområdets läge:

Planområdet ligger på norra sidan om E20 och järnvägen, strax norr om Väg 223 (Mariefredsvägen). Området ligger ca 3 km väster om Mariefred.

Planens syfte:

Planen syftar till att möjliggöra en ny stadsdel i anslutning till Läggesta station. Området kommer att omfatta ca 1300 bostäder, gruppbostad, mindre handel, kontor, skolor och service. Intill bebyggelsen finns flera lättillgängliga grönområden för de boende. Det stationsnära läget innebär för de boende goda pendlings-möjligheter och ett större geografiskt område att arbeta i.

Karaktären är i huvudsak småskalig bebyggelse med en stor andel markbostäder i trädgårdsstadens form. I närheten av Läggesta station är bebyggelsen något högre och tätare och har karaktären av en småstad.

Planen ger förutsättningar för en variation av bostäder som tillgodoser människors olika behov.

Detaljplanen stämmer väl överens med Strängnäs kommuns översiktsplan från 2002 och fördjupningen av översiktsplanen för Mariefred – Läggesta från 2007 med ett tillägg till fördjupningen för Gripsholms Hagar antagen av kommunfullmäktige 2013-04-24 § 57.
Ett detaljplaneprogram har tagits fram för Södra Årby, Läggesta, och antogs av kommunfullmäktige den 2009-09-28 § 150.

Planskede: Utställning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-13 att sända ut detaljplaneförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för utställning.

Planhandlingar är under utställningsperioden 21/12-2017 - 25/1 2018 tillgängliga på medborgarkontoret i Strängnäs och biblioteket i Mariefred.

Utställningsperioden pågår från 2017-12-21 till 2018-01-25.

Under denna period finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört sina synpunkter skriftligen, senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Som sakägare måste du meddela fastighetsbeteckning och namn för att vi ska kunna hantera din synpunkt. Kom ihåg att i din skrivelse lägga till: fastighetsbeteckning, namn, adress och e-post.

Synpunkterna sammanställs och kommenteras i ett utlåtande.

Sakägare anges med fastighetsbeteckning och övriga, enskilda synpunktslämnare anges som Privatperson 1, 2, etc.

Utlåtandet kommer tillsammans med övriga planhandlingar att finnas tillgängliga på vår hemsida i samband med antagandet av detaljplanen och även skickas ut till berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

alternativt med e-post till: samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se

OBS! Ange diarienummer SBN/2015:166 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-01-25.

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av handläggare.

 


 

Öppet Hus

Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till ett dialogtillfälle i form av ett Öppet hus där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Ingen föranmälan, kom och gå som du vill.

Tid: Måndag 15 januari 2018 kl 17.00 – 19.00.
Plats: Mariefred medborgarkontor och bibliotek, Rådhuset, Mariefred

 


 

Handläggare:
Mikael Rojek, Samhällsbyggnadsstrateg
mikael.rojek@strangnas.se
0152-293 33

 

Handlingar att ladda ner:

Uppdaterad 2018-03-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >