Toppbild

Marielund 2:1 (före detta Åkers-Järsta 10:4) och del av Stora Sundby 4:3 m.fl., ”Södra Årby”

Detaljplaneförslag för Marielund 2:1 (före detta Åkers-Järsta 10:4) och del av Stora Sundby 4:3 m.fl., ”Södra Årby” i Mariefred, Strängnäs kommun

Södra Årby

Planområdets läge:

Planområdet ligger på norra sidan om E20 och järnvägen, strax norr om Väg 223 (Mariefredsvägen). Området ligger ca 3 km väster om Mariefred.

Planens syfte:

Planen syftar till att möjliggöra en ny stadsdel i anslutning till Läggesta station. Området kommer att omfatta ca 1300 bostäder, gruppbostad, mindre handel, kontor, skolor och service. Intill bebyggelsen finns flera lättillgängliga grönområden för de boende. Det stationsnära läget innebär för de boende goda pendlings-möjligheter och ett större geografiskt område att arbeta i.

Karaktären är i huvudsak småskalig bebyggelse med en stor andel markbostäder i trädgårdsstadens form. I närheten av Läggesta station är bebyggelsen något högre och tätare och har karaktären av en småstad.

Planen ger förutsättningar för en variation av bostäder som tillgodoser människors olika behov.

Detaljplanen stämmer väl överens med Strängnäs kommuns översiktsplan från 2002 och fördjupningen av översiktsplanen för Mariefred – Läggesta från 2007 med ett tillägg till fördjupningen för Gripsholms Hagar antagen av kommunfullmäktige 2013-04-24 § 57.
Ett detaljplaneprogram har tagits fram för Södra Årby, Läggesta, och antogs av kommunfullmäktige den 2009-09-28 § 150.

Planskede: Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-28, § 37 att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta förslaget.

Den fortsatta hanteringen av ärendet beräknas vara följande:

2018-06-18 Kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplaneförslaget.

2018-08-27 Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta
detaljplaneförslaget.

Observera att ovanstående tider är preliminära och kan komma att ändras.

 

Handläggare:
Mikael Rojek, Samhällsbyggnadsstrateg
mikael.rojek@strangnas.se
0152-293 33

 

Handlingar att ladda ner:

Uppdaterad 2018-05-29

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >