Toppbild

Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”

Detaljplaneförslag för fastigheten Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”, Åkers Styckebruk

Översiktigskartan till planområde

Planområdets läge:

Planområdet utgörs av delar av fastigheterna Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41 i anslutning till tätorten Merlänna. Planområdet består av två delar. Norra delen så kallad "Länna Strand" omfattar den obebyggda åkermarken mellan Lännasjön och Merlänna samhället. Den södra delen så kallad "Länna Äng" omfattar den obebyggda åkermark och ängsmark mellan riksvägen 55 i väster och Söderlännavägen i öster. Avståndet till Strängnäs är ca 12 km och ca 5 km till Åkers Styckebruk. 

Planens syfte:

Syftet med detaljplaneförslaget är att intill Merlänna samhälle och Lännasjön i ett idag obebyggt område möjliggöra bebyggelse med ca 70 nya bostäder i olika form, tillgängliggöra strandområdet och att anpassa bebyggelsen till kulturlandskapet.  

Planskede: Samråd

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-08-26, enligt § 153, att sända ut planförslaget för samråd. En miljökonsekvensbeskrivning, framtagen enligt 6 kap. 11, 12 §§ Miljöbalken, ingår som bilaga till planhandlingen. Detaljplanearbetet sker med normal förfarande.

Samrådstiden är mellan 2015-10-09 – 2015-11-06. Skriftliga synpunkter på förslaget ska vara oss tillhanda senast 2015-11-06.

Handläggare:
Hanna Aandahl, Planarkitekt 
e-post: hanna.aandahl@strangnas.se 

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2017-11-13

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >