Toppbild

Södra stadsskogen

Detaljplaneförslag för fastigheten Strängnäs 2:1, del av, m.fl., Södra stadsskogen, Strängnäs Stad, Strängnäs kommun.

Översikt

Planområdets läge:

Planområdet ligger relativt centralt i Strängnäs stad, cirka en kilometer fågelvägen från resecentrum. Det aktuella området följer framförallt den tidigare ledningsgatan söder om Västportsleden och innefattar också själva vägen. I söder angränsar planområdet bland annat kvarteren Lokatten och Mården. I väster löper plangränsen längs Kantarellstigens förlängning upp emot Västerportsleden och utgör gräns mot Stadsskogen. I öster möter plangränsen Tryffelstråket. I öster innefattas också fastigheten Rördrommen 1 norr om Västerportsleden.

Planens syfte:

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse, viss mån av centrumverksamhet samt anslutningar för att koppla samman två idag skilda enklaver av Strängnäs stad. Det kommunala behovet av särskilt boende för äldre gör att delar av planområdet prövas för denna användning. Ny bebyggelse ska utgöra ett väl avvägt möte med befintlig bebyggelse i söder. Samt att det på grund av bullerstörningar krävs särskild hänsyn i vissa lägen.

Planskede: Samråd

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-08-31 att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Under samrådstiden finns förslaget tillgängligt på medborgarkontoret i Strängnäs 2016-09-16 till och med 2016-10-10. Handlingarna finns också tillgängliga på biblioteket i Strängnäs.

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska senast 2016-10-10 ha inkommit till:

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret, planenheten
645 80 Strängnäs

Alternativt via e-post: sbn@strangnas.se
Ange ärendets diarienummer: SBN/2015:4068

Handläggare:
Daniel Quick, Planhandläggare
daniel.quick@strangnas.se
0152-292 38

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2017-11-13

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >