Toppbild

Södra stadsskogen

Detaljplaneförslag för fastigheten Strängnäs 2:1, del av, m.fl., Södra stadsskogen, Strängnäs Stad, Strängnäs kommun.

Planområdets läge:

Det aktuella området följer framförallt den tidigare ledningsgatan söder om Västportsleden och innefattar också själva vägen. I söder angränsar planområdet bland annat kvarteren Lokatten och Mården. I väster löper plangränsen längs Kantarellstigens förlängning upp emot Västerportsleden och utgör gräns mot Stadsskogen. I öster möter plangränsen Tryffelstråket. I öster innefattas också fastigheten Rördrommen 1 norr om Västerportsleden.

Planens syfte:

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse och mindre centrumverksamhet. Ny bebyggelse ska kopplas samman med befintlig bebyggelse i söder och Västerportsleden görs mer stadsmässig med trädplantering och gång – och cykelbana. Planarbetet möjliggör även ett särskilt boende för äldre och en förskola samt förbättrar tillgängligheten till naturområden genom gröna stråk och gång- och cykelbanor.

Planskede: Granskning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-05-30 att skicka ut detaljplaneförslaget på granskning.

Planhandlingar och utredningar är under granskningsperioden 17/8 - 14/9 2018 tillgängliga på medborgarkontoret och biblioteket i Strängnäs.

Planförslaget är en del av planprogrammet Norra Finninge:
www.strangnas.se/Norra-Finninge-1

Granskningsperioden pågår från 2018-08-17 till 2018-09-14. Under denna period finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört sina synpunkter skriftligen, senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs

alternativt med e-post till: samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se

OBS! Ange diarienummer SBN/2015:4068 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-09-14.

Information om granskningsperiod och granskningsutlåtande:

Granskningsperioden pågår från 2018-08-17 till 2018-09-14.
De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig. Som sakägare måste du meddela fastighetsbeteckning och namn för att vi ska kunna hantera din synpunkt. Kom ihåg att i din skrivelse lägga till: fastighetsbeteckning, namn, adress och e-post.

Synpunkterna sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Sakägare anges med fastighetsbeteckning och övriga, enskilda synpunktslämnare anges som Privatperson 1, 2, etc. Granskningsutlåtandet kommer tillsammans med övriga planhandlingar att finnas tillgängliga på vår webbplats i samband med antagandet av detaljplanen och även skickas ut till berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter:

De personuppgifter du lämnar när du skickar in din synpunkt registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 § dataskyddslagen.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats: www.strangnas.se/gdpr-detaljplaner

 


 

Öppet Hus

Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till ett dialogtillfälle i form av ett Öppet hus där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Ingen föranmälan, kom och gå som du vill.

Tid: Onsdag 5 september 2018 kl 17.00 – 18.30.
Plats: Kontaktcenter, Kommunhuset, Nygatan 10, Strängnäs

 


 

Handläggare:
Daniel Quick, Planhandläggare
daniel.quick@strangnas.se
0152-292 38

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2018-08-17

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >