Toppbild

Toresunds-Sundby 1:27 "Före detta KF-COOP"

Detaljplaneförslag för fastigheten Toresunds-Sundby 1:27 "före detta KF -COOP" i Stallarholmen, Strängnäs kommun

Detaljplaneområdets lokalisering i Stallarholmen

Planområdets läge:

Planområdet ligger i Stallarholmens centrala del omkring 400 m söder om brofästet. Det gränsar i öst mot Brogatan och villabebyggelse. I väst inkluderar det Rosendalsvägen och mot söder ligger det an mot kedjehus. Marken inom planområdet är exploaterad och har varit ianspråktagen för handelsverksamhet sedan länge – gamla konsum (COOP) ligger på platsen för aktuellt planområde. Marken har även utnyttjats som parkeringsplats för denna men används nu som återvinningsstation.

Planens syfte:

Detaljplanen syftar till att planlägga fastigheten för vård- och omsorgsboende med ca 40 äldrebostäder, vilka även kan inrymma viss service. Byggnaden avses uppföras i huvudsakligen två våningar, vilken skall medverka till en positiv och tilltalande miljö. I gällande översiktsplan för Strängnäs kommun antagen 2002-08-25 anges tätortsanvändning för markområdet. Förslaget innebär att strandskyddet upphävs inom delar av planområdet.

Planskede: GRANSKNING

Granskningstiden löper under perioden 2013-06-10 t.o.m. 2013-07-07.
Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 7 juli 2013.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under samråds- eller utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter skall ställas till:

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret, Plan och bygg
645 80 Strängnäs
alternativt med e-post till sbn@strangnas.se

Handläggare:
Mikael Rojek, Samhällsbyggnadsstrateg
mikael.rojek@strangnas.se
0152-293 33

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2018-08-22

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >