Toppbild

Tredje Backe etapp 2

Detaljplan för Gripsholm 4:1, del av, "Tredje Backe etapp 2", i Mariefred, Strängnäs kommun

Översiktskarta

Planområdets läge:

Planområdet är beläget i Östra delen av Mariefred mellan Andra Backe och Mariehov gränsande mot Ärnäsvägen i norr och Tredje Backe etapp 1 i söder.

Planens syfte:

Syftet är att genom trädgårdsstadens idéer möjliggöra nya bostäder i form av friliggande villor, radhus och flerfamiljshus samt förskola alternativt bostäder i de västra kvarteren. Ny gång- och cykelväg ska knyta området till staden.

Planskede:

Samråd 2010-11-19 till 2010-12-17

Synpunkter på förslaget:

Synpunkter på samrådshandlingen kan skickas till

Strängnäs kommun
Plan- och byggnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

eller via e-post till

sbn@strangnas.se

Synpunkter på förslaget skall vara kommunen tillhanda senast 2010-12-17.

Handläggare:
Mikael Rojek, Samhällsbyggnadsstrateg
mikael.rojek@strangnas.se
0152-293 33

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2018-06-15

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >