Toppbild

Ädp Finningerondellen, delar av Strängnäs 2:1 och 3:1

Ändring av detaljplan för Finningerondellen, delar av Strängnäs 2:1 och 3:1, Strängnäs, Strängnäs kommun

Ädp Finningerondellen 

Planområdets läge:

Planens genomförande har ingen direkt fysisk påverkan då det avser upphävande av en del av planen. Genom upphävandet omfattas den upphävda delen inte längre av genomförandetiden som går ut år 2022 och därmed kan planer för bostäder samt park realiseras. Således möjliggör detta planförslag ett betydande tillskott på den lokala bostadsmarknaden. 

Området för upphävandet utgörs av ett smalt stråk av ett vägområde i anslutning till Kilenvägen och Södertäljevägen. Områdets avsedda användning som vägområde är genomförd. Vägområdet täcker, utöver den faktiska vägen, även mark som inte är en del av vägkonstruktionen.

Planens syfte:

Planen syftar till upphävande av en del av gällande detaljplan.
Gällande plan har ett väl tilltaget vägområde som överlappar med intilliggande fastigheter. De angränsande fastigheterna Järpen 1, 3, och 4 och del av Strängnäs 3:1 är nu föremål för planläggning för bostäder och park (detaljplanerna "Järpen" och "Kungsfiskaren"). Dessa planer kan inte realiseras innan genomförandetiden gått ut år 2022. Genom ett upphävande av del av detaljplan ändras ingen fysisk struktur.

Planskede: Samråd

Planhandlingar är under samrådsperioden 21/12- 2017 - 25/1 2018 tillgängliga på medborgarkontoret och biblioteket i Strängnäs samt på kommunens hemsida: www.strangnas.se/adp-finningerondellen

Synpunkter på förslaget:

Samrådsperioden pågår från 2017-12-21 till 2018-01-25.
Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Endast under denna period finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget då detta handläggs med ett förenklat standardförfarande.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Som sakägare måste du meddela fastighetsbeteckning och namn för att vi ska kunna hantera din synpunkt. Kom ihåg att i din skrivelse lägga till: fastighetsbeteckning, namn, adress och e-post. Synpunkterna sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Sakägare anges med fastighetsbeteckning och övriga, enskilda synpunktslämnare anges som Privatperson 1, 2, etc.

Samrådsredogörelsen kommer tillsammans med övriga planhandlingar att finnas tillgängliga på vår hemsida i samband med antagandet av detaljplanen och även skickas ut till berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

eller med e-post till: samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se

OBS! Ange diarienummer SBN/2017:858 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.
Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-01-25.

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av planhandläggare.

Handläggare:
Lovisa Andersson, Planarkitekt 
lovisa.andersson@strangnas.se
0152-294 03

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2018-01-11

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >