Toppbild

Eldsund 6:16, del av, "Eldsundsviken"

Förslag till detaljplan för Eldsund 6:16, del av, ”Eldsundsviken” i Strängnäs.

Eldsundsviken

Planens läge:

Planområdet ligger omkring 1,5 km nordväst om Strängnäs stadskärna, direkt väster om kasernområdet (f.d. P10). Planområdet är beläget på båda sidor om Eldsundsviken. I nordöst ingår intilliggande vattenområde.

Planens syfte:

Projektets övergripande mål är att skapa planmässiga förutsättningar för en ny stadsdelskärna invid Eldsundsviken. Detaljplanearbetet ska möjliggöra en utveckling av området till en tät stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och service samt nya allmänna platser och gator. Planområdet utgör en etapp av stadsutvecklingsområdet Norra staden.

Planskede: 

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Uppdaterad 2018-03-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >