Toppbild

Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken”

Förslag till detaljplan för Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken” i Strängnäs.

Verksamhetsområde Eldsundsviken

Planens läge:

Planområdet ligger söder om riksväg 55 och Strängnäsbron. Området ligger ca 3 km norr om Strängnäs stadskärna och omfattar mark som tidigare tillhört P10 regementsområdet.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för verksamheter, lager, kontor och handel med endast skrymmande varor. Planen ska även möjliggöra marin service med handel av båttillbehör, lager, båthallar m.m.
Planförslaget är en del av planprogrammet Norra Staden, 1.a etappen: www.strangnas.se/Program-Norra-Staden

Planskede: 

Samrådsperioden pågår från 2018-04-13 till 2018-05-11.
Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Som sakägare måste du meddela fastighetsbeteckning och namn för att vi ska kunna hantera din synpunkt. Kom ihåg att i din skrivelse lägga till: fastighetsbeteckning, namn, adress och e-post.

Synpunkterna sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.
Sakägare anges med fastighetsbeteckning och övriga, enskilda synpunktslämnare anges som Privatperson 1, 2, etc.
Samrådsredogörelsen kommer tillsammans med övriga planhandlingar att finnas tillgängliga på vår hemsida och även skickas ut till berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs

alternativt med e-post till: samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se

OBS! Ange diarienummer SBN/2017:594 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-05-11.

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av:

Erika Svensson
tel. 0152-293 25
e-post: erika.svensson@strangnas.se

Uppdaterad 2018-07-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >