Toppbild

Järpen 1 m.fl.

Detaljplanearbete för fastigheten Järpen 1 m.fl.

Järpen 1, 3 och 4

Planområdets läge:

Planområdet angränsar i väster till infartsvägen, Kilenvägen och Södertäljevägen, i öster till Björkvägen, i nordost till Finningevägen och i söder till en obebyggd del av fastigheten Strängnäs 3:1. Det omfattar fastigheterna Järpen 1, 3 och 4 samt del av Strängnäs 3:1. Området ligger centralt, cirka 500 meter söder om resecentrum.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder mellan befintlig bebyggelse längs Björkvägen och Södertäljevägen. Med centralt läge och nära stationen är en förtätning av området helt i linje med kommunens uppsatta mål om bostadsbyggande. Målet med projektet är att möjliggöra circa 150 nya bostäder. 

Planuppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-25 att ge samhällsbyggnadskontoret planuppdrag enligt underlag här nere.

Planskede: Samråd

Ett planförslag är framarbetat och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-29 enligt § 44, att sända ut förslaget på samråd.

Planförslaget är utställt för samråd under perioden 2017-04-28 till 2017-05-19. Under samrådsperioden finns planförslaget tillgängligt på medborgarkontoret i Strängnäs kommunhus. Handlingar tillhörande planförslaget finns även tillgängliga nedan (PDF-läsare krävs). Detaljplanarbetet sker med standard förfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska senast 2017-05-19 inkommit till:

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret, Planenheten
645 80 Strängnäs

Alternativ via e-post: sbn@strangnas.se

Ange diarienummer: SBN/2016:225

Handläggare:
Lovisa Andersson, Planarkitekt
lovisa.andersson@strangnas.se
0152-294 03

Uppdaterad 2017-11-13

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >