Toppbild

Malmby 3:15, "Malmgården"

Ändring av detaljplan Malmby 3:15 ”Malmgården”, Malmby, Strängnäs Kommun.

Malmby 3:15

Planområdets läge:

Området ligger i Malmby sydöst om Strängnäs och utgör sydvästra delen av fastigheten som idag används som bostad för fastighetsägarna och vandrarhem. Marken gränsar i sydväst mot gården Kinnekulle, Malmby 4:3, och i sydost mot fastigheten Malmby 3:12. Markområdet som planändringen gäller omfattar ca 4 000 m2.

Planens syfte:

Syftet är att genom ändring av gällande plan göra det möjligt att på sydvästra delen av fastigheten kunna uppföra två byggnader för utveckling av vandrarhemsverksamheten.

Detaljplaneändringen består av att bestämmelsen mark med prickmarkering tas bort och bestämmelse om största byggrätt läggs till liksom bestämmelse om fastighetsbildning.

Planarbetet sker med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Planskede: Granskning

Planhandlingar är under granskningsperioden 23/2- 9/3 2018 tillgängliga på medborgarkontoret och biblioteket i Strängnäs samt på kommunens hemsida.

Synpunkter på förslaget:

Granskningsperioden pågår från 2018-02-23 till 2018-03-09

Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.
De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Som sakägare måste du meddela fastighetsbeteckning och namn för att vi ska kunna hantera din synpunkt. Kom ihåg att i din skrivelse lägga till: fastighetsbeteckning, namn, adress och e-post.

Synpunkterna sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande.
Sakägare anges med fastighetsbeteckning och övriga, enskilda synpunktslämnare anges som Privatperson 1, 2, etc.

Granskningsutlåtandet kommer tillsammans med övriga planhandlingar att finnas tillgängliga på vår hemsida i samband med antagandet av detaljplanen och även skickas ut till berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs 

alternativt med e-post till: sbn@strangnas.se

OBS! Ange diarienummer SBN/2017:578 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-03-09.

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av:

Mikael Rojek
tel. 0152-293 33
E-post: mikael.rojek@strangnas.se

Uppdaterad 2018-03-02

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >