Toppbild

Råcksta 2:1 m.fl., ”Brobyholm”

Förslag till detaljplan för Råcksta 2:1 m.fl., ”Brobyholm”, Åkers Styckebruk, Strängnäs kommun.

Råcksta 2:1 m.fl., ”Brobyholm”

Planens läge:

Planområdet omfattas av fastigheten Råcksta 2:1 m.fl. och angränsar i norr till Krutbruket och dess verksamhetsområde.

Planens syfte:

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse och uppförandet av byggnader för verksamhetsändamål inom fastigheten.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Uppdaterad 2018-03-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >