Toppbild

Eldsund 7:1, del av, Stadscamping, Strängnäs Stad, Strängnäs kommun

Detaljplaneförslag Eldsund 7:1, del av, Stadscamping, Strängnäs Stad, Strängnäs kommun.

Stadscamping 

Planområdets läge:

Planområdet ligger vid mälarstranden, norr om Strängnäs stadskärna, omkring 2,5 km från centrum och omfattar delar av det före detta övningsområdet tillhörande P10. I norr ingår intilliggande vattenområden.

Planens syfte:

Behovet av nya campingplatser i kommunen är stort och ökar år från år. Från 2012 till 2013 ökade antalet gästnätter i Södermanland med drygt 9 % och antalet gästnätter fortsätter att öka. För att kunna upplåta mark för en aktör att driva en stadsnära camping krävs att ett område detaljplaneläggs för ändamålet. Med denna bakgrund har detaljplanearbetet som syfte att möjliggöra camping och därmed förknippad verksamhet. Planen syftar också till att enligt stadens tradition möjliggöra ett grönstråk längs strandzonen för att säkerställa och förbättra allmänhetens tillträde till platsen.

Ambitionen är att campingen ska samspela med utbyggnaden av den i programmet, för Norra Staden, tänkta bostadsbebyggelsen och däri utgöra ett positivt inslag i stadsmiljön. Förslaget möjliggör camping med tillhörande campingstugor samt reception och servicebyggnader tillhörande campingen. I direkt anslutning till campingen möjliggörs anläggandet av mindre bryggor för förtöjning av småbåtar. I närheten av den befintliga badplatsen skapas också möjlighet att bedriva servering i form av kiosk, café eller mindre restaurang.

Planskede: Antagande

Den 27 augusti 2018 antogs planförslaget av Kommunfullmäktige. Om inga överklaganden kommer in innan den 25 september 2018 vinner planen laga kraft den 26 september 2018. 

Planhandläggare: 
Erika Svensson, planarkitekt
erika.svensson@strangnas.se
0152-293 25

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2018-09-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >