Toppbild

Eldsund 7:1, del av, Stadscamping, Strängnäs Stad, Strängnäs kommun

Detaljplaneförslag Eldsund 7:1, del av, Stadscamping, Strängnäs Stad, Strängnäs kommun.

Stadscamping 

Planområdets läge:

Planområdet ligger vid mälarstranden, norr om Strängnäs stadskärna, omkring 2,5 km från centrum och omfattar delar av det före detta övningsområdet tillhörande P10. I norr ingår intilliggande vattenområden.

Planens syfte:

Behovet av nya campingplatser i kommunen är stort och ökar år från år. Från 2012 till 2013 ökade antalet gästnätter i Södermanland med drygt 9 % och antalet gästnätter fortsätter att öka. För att kunna upplåta mark för en aktör att driva en stadsnära camping krävs att ett område detaljplaneläggs för ändamålet. Med denna bakgrund har detaljplanearbetet som syfte att möjliggöra camping och därmed förknippad verksamhet. Planen syftar också till att enligt stadens tradition möjliggöra ett grönstråk längs strandzonen för att säkerställa och förbättra allmänhetens tillträde till platsen.

Ambitionen är att campingen ska samspela med utbyggnaden av den i programmet, för Norra Staden, tänkta bostadsbebyggelsen och däri utgöra ett positivt inslag i stadsmiljön. Förslaget möjliggör camping med tillhörande campingstugor samt reception och servicebyggnader tillhörande campingen. I direkt anslutning till campingen möjliggörs anläggandet av mindre bryggor för förtöjning av småbåtar. I närheten av den befintliga badplatsen skapas också möjlighet att bedriva servering i form av kiosk, café eller mindre restaurang.

Planskede: Granskning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-27 att skicka ut detaljplaneförslaget på granskning.
Planhandlingar är under granskningsperioden 27/10-24/11 2017 tillgängliga på medborgarkontoret och biblioteket i Strängnäs.

Granskningsperioden pågår från 2017-10-27 till 2017-11-24. Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut om någon begär det. Den som inte har framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret, planenheten
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt via e-post: sbn@strangnas.se

OBS! Ange diarienummer SBN/2015:1109 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2017-11-24.

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av planhandläggare: 
Erika Svensson, planarkitekt
erika.svensson@strangnas.se
0152-293 25

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2017-10-27

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >