Toppbild

Stockenström 1, m.fl., del av, ”Trygghetsboende vid Riagården”, i Åkers styckebruk

Förslag till detaljplan Stockenström 1, m.fl., del av, ”Trygghetsboende vid Riagården”, i Åkers styckebruk.

Stockenström 1

Planområdets läge:

Planområdet angränsar i väster till Stockenströms väg, nordöst till Bruksvallens idrottsplats och i sydöst/söder till Riaskogen. Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av trygghetsboende eller seniorbostäder i flerbostadshus i form av radhusbebyggelse i direkt närhet av serviceboendet Riagården.

Planskede: Samråd

Planhandlingar är under samrådsperioden 16/3- 6/4 2018 tillgängliga på medborgarkontoren i Strängnäs och Åkers Styckebruk samt på kommunens hemsida.

Synpunkter på förslaget:

Samrådsperioden pågår från 2018-03-16 till 2018-04-06.
Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Som sakägare måste du meddela fastighetsbeteckning och namn för att vi ska kunna hantera din synpunkt. Kom ihåg att i din skrivelse lägga till: fastighetsbeteckning, namn, adress och e-post.

Synpunkterna sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.
Sakägare anges med fastighetsbeteckning och övriga, enskilda synpunktslämnare anges som Privatperson 1, 2, etc.

Samrådsredogörelsen kommer tillsammans med övriga planhandlingar att finnas tillgängliga på vår hemsida och även skickas ut till berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs
alternativt med e-post till: samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se
OBS! Ange diarienummer SBN/2017:113 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-04-06.

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av:
Erika Svensson, planarkitekt
erika.svensson@strangnas.se
0152-293 25

Uppdaterad 2018-07-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >