Toppbild

Strängnäs 3:1, del av, ”Kungsfiskaren”

Detaljplanearbete för fastigheten Strängnäs 3:1, del av, ”Kungsfiskaren” i Strängnäs.

Björkvägen

Planområdets läge:

Planområdet är lokaliserat centralt i Strängnäs tätort, på ett avstånd om knappt en kilometer från resecentrum, och öster om Kilenvägen. Planområdet omfattar del av fastigheten Strängnäs 3:1.

Planens syfte:

Syftet med planarbetet är att möjliggöra uppförandet av ny bostadsbebyggelse mellan Kilenvägen och de befintliga bostadshusen i kvarteret Ripan. Genom att komplettera med bostäder inom befintliga bebyggda miljöer utgör planen en del av den strategiska stadsbyggnadsutvecklingen och bostadsförsörjningen i Strängnäs stad. Avsikten med planförslaget är även att skapa ett bostadsområde inom vilket boende såsom barn, vuxna och äldre ges möjlighet till ett funktionellt vardagsliv genom närhet till stadens alla olika funktioner.

Detaljplanen syftar också till att förstärka befintligt natur- och parkområde genom att möjliggöra ny lek- och rekreationsutrustning samt belysning av gång- och cykelvägar. Planen skapar således goda förutsättningar för att natur- och parkområdet utvecklas till en grannskapspark som kan användas av människor i alla åldrar.

Planskede: Antagande

Den 27 augusti 2018 antogs planförslaget av Kommunfullmäktige. Om inga överklaganden kommer in innan den 25 september 2018 vinner planen laga kraft den 26 september 2018.

Handläggare:
Lovisa Andersson
tel. 0152-294 03 
e-post: lovisa.andersson@strangnas.se

Uppdaterad 2018-09-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >