Toppbild

Strängnäs 3:1, del av, ”Kungsfiskaren”

Detaljplanearbete för fastigheten Strängnäs 3:1, del av, ”Kungsfiskaren” i Strängnäs.

Björkvägen

Planområdets läge:

Planområdet är lokaliserat centralt i Strängnäs tätort, på ett avstånd om knappt en kilometer från resecentrum, och öster om Kilenvägen. Planområdet omfattar del av fastigheten Strängnäs 3:1.

Planens syfte:

Syftet med planarbetet är att möjliggöra uppförandet av ny bostadsbebyggelse mellan Kilenvägen och de befintliga bostadshusen i kvarteret Ripan. Genom att komplettera med bostäder inom befintliga bebyggda miljöer utgör planen en del av den strategiska stadsbyggnadsutvecklingen och bostadsförsörjningen i Strängnäs stad. Avsikten med planförslaget är även att skapa ett bostadsområde inom vilket boende såsom barn, vuxna och äldre ges möjlighet till ett funktionellt vardagsliv genom närhet till stadens alla olika funktioner.

Detaljplanen syftar också till att förstärka befintligt natur- och parkområde genom att möjliggöra ny lek- och rekreationsutrustning samt belysning av gång- och cykelvägar. Planen skapar således goda förutsättningar för att natur- och parkområdet utvecklas till en grannskapspark som kan användas av människor i alla åldrar.

Planskede: Granskning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-31 att skicka ut detaljplaneförslaget på granskning.

Planhandlingar är under granskningsperioden 7/2 - 7/3 2018 tillgängliga på medborgarkontoret i Strängnäs och biblioteket i Strängnäs.

Granskningsperioden pågår från 2018-02-07 till 2018-03-07.

Under denna period finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört sina synpunkter skriftligen, senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Som sakägare måste du meddela fastighetsbeteckning och namn för att vi ska kunna hantera din synpunkt. Kom ihåg att i din skrivelse lägga till: fastighetsbeteckning, namn, adress och e-post.

Synpunkterna sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande.

Sakägare anges med fastighetsbeteckning och övriga, enskilda synpunktslämnare anges som Privatperson 1, 2, etc.

Granskningsutlåtandet kommer tillsammans med övriga planhandlingar att finnas tillgängliga på vår hemsida i samband med antagandet av detaljplanen och även skickas ut till berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs

alternativt med e-post till: samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se

OBS! Ange diarienummer SBN/2016:427 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-03-07.

Eventuella frågor om planförslaget besvaras av planhandläggare:

Lovisa Andersson
tel. 0152-294 03
e-post: lovisa.andersson@strangnas.se

Uppdaterad 2018-03-02

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >