Toppbild

Strängnäs 3:34; 3:1 m.fl.; Storken 4 del av. "VATTENTORNSHÖJDEN"

Detaljplanearbete för fastigheterna Strängnäs 3:34; 3:1 m.fl.; Storken 4 del av, "VATTENTORNSHÖJDEN" i Strängnäs.

Vattentornshöjden

Planområdets läge:

Planområdet är ligger mellan Vallbyvägen och Finningevägen, samt längs med Södertäljevägen. Området utgörs av en del av östra Stadsskogen.

Planens syfte:

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus i det attraktiva området och att uppnå en mer stadsmässig karaktär. Detaljplanearbetet är ett led i kommunens strävan att tillgodose bostadsförsörjningen. Ny bebyggelse ska skapa en trygg och attraktiv gatumiljö som berikar upplevelsen av gaturummet och tydliggör entrén till Strängnäs stad. Befintliga och nya allmänna rörelsestråk ska säkras.

Förslaget innehåller cirka 400-450 bostäder.

Planskede: Planuppdrag

Planförslaget i planuppdraget beskriver vad planen i huvudsak kommer att behandla. Underlaget uttrycker en viljeriktning men är ingen garanti eller löfte för vilken utformning som kan komma att genomföras. Markens lämplighet kommer att prövas i detaljplaneprocessen vilket kan medföra förändringar i det aktuella projektet. 

Ett bearbetat planförslag samt nödvändiga utredningar ska skickas på samråd. I planuppdraget finns en preliminär tidplan.

Kontaktperson:
Mikael Rojek, Samhällsbyggnadsstrateg
mikael.rojek@strangnas.se
0152-293 33

Uppdaterad 2018-02-02

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >