Toppbild

Strängnäs 2:3, del av, "Sidöparken"

Detaljplan för fastigheten Strängnäs 2:3, del av, "Sidöparken", Strängnäs Stad, Strängnäs kommun

Karta som visar området för detaljplanen

Planområdets läge:

Planområdet ligger i direkt anslutning till Regementsgatan och angränsar i väster till det f d Milostabsområdet och i öster till stadsdelen Storgärdet. I norr angränsar planområdet till Mälaren.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation för bostäder, i det här fallet flerfamiljshus och enfamiljshus i en variation av parhus och friliggande småhus. Detaljplanen blir därmed en del av den första etappen av utvecklingen av Strängnäs stads nya stadsdel, Norra staden. I anslutning till Mälarens strandlinje reserveras ett parkområde för att möjliggöra ett promenadstråk och för att trygga allmänhetens tillgång till Mälaren.

Program:

Norra staden

Planskede:

LAGA KRAFT 2015-02-24

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2017-10-05

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >