Bygga, bo och miljö

Översiktsplanering

Översiktsplanen redovisar:

  • Kommunens ställningstagande till grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden
  • Kommunens syn på hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras.
  • Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer.
  • Hur nationella och regionala mål samordnas till en hållbar utveckling.
  • De områden i strandnära lägen som lämpar sig för landsbygdsutveckling, s.k. LIS-områden.

Gemensamt för alla översiktsplaner är att de inte innehåller några juridiskt bindande bestämmelser vare sig för myndigheter eller enskilda. Planen har däremot en viktig vägledande funktion. Den ska ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor, tillståndsprövningar och skyddsförordnanden enligt flera andra speciallagar. Samtidigt ger den en bred och tidig information till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen i olika delar av kommunen och vad som kan komma att hända där i framtiden.

Medborgarinflytandet i översiktsplaneringen är viktigt. Allmänhetens delaktighet är genom samrådet en lagreglerad demokratisk rätt. Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Planens innehåll och konsekvenser ska redovisas så att det är lätt för alla att förstå.

Kommunens översiktsplan kan kompletteras med fördjupningar (FÖP). Dessa fördjupningar kan vara geografiska, t.ex. då en viss kommun- eller stadsdel studeras, eller tematiska, där vissa ämnesområden som är särskilt viktiga och intressanta bearbetas. Tillsammans utgör de kommunens samlade översiktsplan. Kommunens översiktsplan är därför inte alltid samlad i ett dokument utan kan bestå av ett antal planer.

Välj bland menyerna till vänster - Pågående, Gällande eller Äldre översiktsplaner!

Karta som visar hela kommunen, klicka här!

Uppdaterad 2012-03-27 Kontaktperson: Sonja Eimar
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

PLANENHETEN

645 80 Strängnäs
0152-291 00, växel

 
Ställ dina frågor direkt till
 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365