Toppbild

Grönplaner

En strategisk grönplanering är en viktig del i ett hållbart samhälle. Strängnäs kommun befinner sig i ett expansivt skede med snabb utbyggnadstakt. Exploateringen av infrastruktur, byggnader och bostäder ska sättas i relation till befintlig och önskvärd grönstruktur.

 

Miljöbalken och plan- och bygglagen lyfter de gröna frågorna med krav att kommunerna ska planera för en ändamålsenlig grönstruktur. Enligt lagstiftningen ska även kommunerna värna om dess urbana friytor, både långsiktigt och hållbart. I detta sammanhang är grönplanen ett viktigt redskap.

 

Foto från engelska parken, välvd bro över bäck
Engelska parken, Åkers Styckebruk

Friytorna kan delas in i tre grupper utifrån betydelsen för

Användning, områden som bland annat kan användas till rekreation, lek, idrott och kommunikation.

Stadsbyggnad, estetiska och kulturhistoriska funktioner.

Stadsekologi, grönstrukturens tekniska funktion, så som hantering av dagvatten och stadsklimat, och den biologiska mångfalden i staden och på landsbygden.
 

Idrottsplats på långberget. Elever i rörelse.
Idrottsplats på Långberget, Strängnäs stad

 

Målsättning

I grönplanen formuleras sex mål som ger underlag för beslut i fördjupningen av översiktsplanen.

  • Mål 1: Visionen om det kompletta samhället – den tydliga grönstrukturen.
  • Mål 2: Grönområden ska bidra till kommunens hållbara utveckling.
  • Mål 3: Främja den biologiska mångfalden.
  • Mål 4: En god tillgänglighet och nåbarhet till urbana friytor i Strängnäs kommun.
  • Mål 5: Bra kvalitet och hög kvantitet av urbana friytor i Strängnäs kommun.
  • Mål 6: Balanserings- och grönytefaktormetoden ska införas i planeringsprocessen.

 

Grönplaner

Grönplan A

Innehåller mål och förutsättningar för utvecklingen av grönstrukturen i ett kommunövergripande perspektiv

Till Grönplan A hör också de områdes- och tätortsspecifika grönplanerna som fungerar som en direkt fortsättning på Grönplan del A.

Områdes- och tätortsspecifika grönplaner

Innehåller information om planområdet, inventeringar av befintlig grönstruktur och en vägledning inför framtida planering.

Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad

Grönplan del B2 Hedlandet

Grönplan del B3 Åker

Uppdaterad 2017-01-31

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >