Toppbild

Översiktsplan 2014

OmslagKommunfullmäktige i Strängnäs antog 29 september 2014 en ny kommunövergripande översiktsplan, Översiktsplan 2014. Översiktsplan 2014 hanterar strategiska frågor som berör hela kommunen. Exempelvis intentioner om önskvärd nivå på bebyggelseutveckling och hur fördelningen av bostadstillväxten skall ske inom kommunen.

För att utläsa mer detaljerade avsikter gällande mark- och vattenanvändning inom respektive ort skall fördjupningarna av översiktsplanen (FÖP) nyttjas.

Ett viktigt planeringsunderlag till översiktsplanerna är de grönplaner som produceras i fas med respektive översiktsplan. Syftet med grönplanerna är att säkerställa utveckling och bevarande av områden för tätortsnära rekreation och områden med höga biologiska bevarandevärden.

Fokusområden

I översiktsplanen identifieras sju fokusområden. Dessa har sitt ursprung från de synpunkter och idéer som inkommit under arbetet med planen och har sedan stämts av mot politiska viljeriktningar.

Fokusområdena skall ses som teman som är särskilt viktiga att förhålla sig till i framtida projekt som berör mark- och vattenanvändning inom kommunen. Se illustration här.

Övergripande utvecklingsstrategi

En viktig del av översiktsplanen är den övergripande utvecklingsstrategin. Denna anger bland annat var framtida bostadstillväxt skall ske. Huvuddelen av kommunens bostadsbyggnation skall ske kring järnvägsstationerna i Strängnäs stad och Läggesta. Ett avstånd på fem kilometer från dessa anges som stationsnära lägen och lämpar sig för bebyggande med tanke på hållbarhetsaspekter. Se illustration här.

 

Handlingar tillhörande översiktsplanen:

Uppdaterad 2017-11-21

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >