Toppbild

Planeringsunderlag

Här redovisar vi de dokument som varit ett planeringsunderlag vid framtagande av Översiktsplan 2014. Planeringsunderlagen är formellt sett inte en del av översiktsplanen, men väsentliga delar i dessa dokument är inarbetat i översiktsplanen. Planeringsunderlagen är separata levande dokument, som ska fungera som underlag för all översiktsplanering i kommunen.

Trafikstrategin och den första versionen av Tema vindkraft är de enda av dokumenten som är politiskt antagna. De övriga dokumenten har varit bilagor till översiktsplanen under samrådet, men har inte blivit politiskt behandlade som självständiga dokument. För närvarande pågår ett arbete med en ny Vattenplan i kommunen. Den beräknas vara klar våren 2016 och kommer då att ersätta Blåplanen.

 

Handlingar för nerladdning:

Uppdaterad 2016-04-20

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >