Bygga, bo och miljö

Planprocessen

Nedan finns en kort beskrivning av detaljplaneprocessen. En detaljplan upprättas främst för att kunna bebygga nya områden. Planen talar om hur man får använda ett mark- eller vattenområde, för exempelvis skolor, industrier, gator eller bostäder.
 
Informationsblad om planproccessen i Strängnäs kommun kan hämtas här.
Planprocessen 

Påbörjan av detaljplan

Vem som helst kan väcka frågan om planläggning. Initiativet kan komma från allmänheten, kommunstyrelsen, en enskild markägare eller kommunens tjänstemän. 
 

Planbesked

Från och med 2 maj 2011 gäller en ny Plan- och bygglag. Med den nya lagen vill regeringen också förenkla planprocessen. Nytt är att enskilda har rätt att begära ett planbesked från kommunen. Detta innebär att du som enskild person eller företag har rätt att föreslå en idé till att ta fram en ny detaljplan eller att ändra eller upphäva en befintlig. 
Ett planbesked ska fattas inom fyra månader från ansökan och i den ska det framgå om kommunen kommer att påbörja ett planarbete eller inte. Samtidigt ska kommunen i planbeskedet ange en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske.
Om kommunen inte avser att påbörja ett planläggningsarbete ska skälen för detta anges i planbeskedet.
 

Ansökan om planbesked

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande:
1. En beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda
    åtgärden
2. En karta som visar det område som berörs
3. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också
    innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och
    ungefärliga omfattning
 

Kostnad

Kostnaden för planbesked följer den av kommunfullmäktige antagna taxan

 

Enkelt planförfarande

Ärenden som bedöms vara utan större intresse för en bredare allmänhet hanteras enligt reglerna för enkelt planförfarande. Då läggs planförslaget ut på kommunens hemsida, annonseras i lokaltidningar samt skickas till länsstyrelsen och berörda, vilka vanligen har omkring tre veckor på sig att lämna synpunkter. Dessa synpunkter beaktas i den utsträckning det är möjligt, varpå PBN kan anta planen.
 

Normalt planförfarande 

Program

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet kan ett program tas fram som anger planens utgångspunkter och mål. Samråd kring programmet sker och alla berörda har möjlighet att komma med synpunkter. 
 

Samråd

Efter att ett detaljplaneförslag arbetats fram sker ett plansamråd för att samla in synpunkter från kända sakägare, myndigheter och allmänhet. Efteråt sammanfattas synpunkterna i en samrådsredogörelse.
 

Granskning

Eter att planförslaget arbetats om efter samråd skall detaljplanen granskas. Berörda bereds nu åter möjlighet att lämna synpunkter. Granskningen skall pågå under minst tre veckor.

 

Antagande

PBN och KS godkänner först förslaget. Planförslaget antas slutligen av KF. Har väsentliga ändringar gjorts i planen, kan en ny utställning eller nytt samråd vara nödvändigt. Alla vars synpunkter ej tillgodosetts under planprocessens gång underrättas i förväg om att man beräknar att anta planen.

 

Efter antagandet

Överklagan

Det är bara den som senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter, som inte tillgodosetts, som har rätt att överklaga en detaljplan. Antagna detaljplaner kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.
 

Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklagan avslås vinner planen laga kraft tre veckor efter antagandet och kan börja genomföras.
 

Plangenomförande

Tiden för detaljplaners förverkliganden är mellan 5 och 15 år. Vanligtvis fortsätter planen gälla även efter 15 år, men men då kan byggrätten inte längre garanteras.
 
* KF = kommunfullmäktige
* PBN = plan- och byggnämnden
Uppdaterad 2014-07-11 Kontaktperson: Sonja Eimar
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

PLANENHETEN

645 80 Strängnäs
0152-291 00, växel

 
Ställ dina frågor direkt till
 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365