Toppbild

Bakgrund och syfte

det handlar inte om en ny gestaltningsplan utan ett förhållningssättMed industrisamhället bakom oss

De senaste 30 till 40 åren har samhället förändrats – från industrisamhället mot ett samhälle som allt tydligare är inriktat på kreativa näringar och service.  Idag finns tre av fyra arbetstillfällen inom de kreativa näringarna och servicesektorn.

 

Val av bostadsort

Strukturomvandlingen på arbets- och boendemarknaden, har gjort att valet av bostadsort har förändrats. Från att ha styrts av var industrier och råvaror varit belagda till man idag väljer ort efter mer servicetillgång, upplevelsevärden och estetik. Arbetstillfällen skapas idag på grundval av var människor väljer att bo och inte tvärtom. Infrastruktur och ökade kommunikationsmöjligheter gör att människor idag inte heller nödvändigtvis bor och arbetar på samma ort. Pendlingsavstånd på upp till en timme påverkar inte längre människors val av bostadsort märkbart.

 

Förväntningarna på utbudet ökar

I dagens samhälle vet vi att det sammantagna utbudet av varor, tjänster, service, kultur, fritidsaktiviteter, sociala mötesplatser och estetiska värden är ett mått en plats attraktivitet. En attraktiv stad leder till ökad inflyttning som i sin tur leder till ökade resurser som leder till ökad attraktivitet och så vidare. Man ser en uppåtgående spiral.

– En attraktiv plats leder till framgång, tillväxt och fler arbetstillfällen –

Dessa aspekter är viktiga för alla platser och orter oavsett storlek. Det lokala behovet av service, förutsättningar för handel, sociala mötesplatser, kultur och rekreation beaktas i kommunens översiktsplanering och i kommundelarnas fördjupning av översiktsplanen (FÖP). 

 

Mindre orter, mindre kapacitet

På mindre platser och orter är det inte möjligt att skapa tillräcklig efterfrågan för att det samlade utbudet i alla delar ska kunna tillgodose människors olika behov. Centrumutvecklingsprogrammet behandlar de frågor som kan samlas och förstärkas i Strängnäs stads stadskärna för att skapa förutsättningar för ett större befolkningsunderlag och som så långt möjligt kan tillgodose behovet av sådana funktioner för hela kommunens invånare. 

Har Strängnäs en chans?

Strängnäs stadskärna har i allt väsentligt de ingredienser som krävs för att skapa en attraktiv plats.

  • Det finns estetiska och kulturella inslag i stor omfattning.
  • Närheten till Mälaren och den gamla stadens struktur bidrar också till unika förutsättningar för turism, besöksnäring och handelsplats.
  • I den centrala stadskärnan finns strukturer i form av torg, parker och kontakt med Mälaren som ger goda förutsättningar.
  • Med kringliggande besöksmål som Domkyrkan, den gamla staden, Multeum och den blivande nya stads- och aktivitetsparken i Västerviken och på Visholmen finns ett gott underlag för sociala mötesplatser och rekreation.

Sammantaget ger detta goda förutsättningar för Strängnäs som en attraktiv plats.

 

Var är vi nu?

Trots Strängnäs stadskärnas goda förutsättningar för att vara en attraktiv plats, har utvecklingen gått åt ett motsatt håll. De olika delarna punktade ovan har var för sig inte tillräcklig dragningskraft. Handeln har minskat och utbudet speglar inte alltid medborgarnas behov eller önskemål. Det leder i sin tur till att en allt större del av Strängnäsborna åker till andra orter för att handla. Inte heller medborgarna i övriga kommundelar tycker att utbudet är tillräckligt för att åka in till stadskärnan för att delta i aktiviteter eller handla.

Strängnäs stadskärna kan därför inte sägas motsvara de krav på attraktivitet som dagens samhälle ställer och då minskar Strängnäs kommuns betydelse som inflyttningsort vilket på sikt hämmar tillväxten och möjligheten till nya arbetstillfällen.

 

Hur ska vi höja attraktiviteten?

Vi är trots kommunens hela befolkningsunderlag på dryga 32 000 invånare en relativt liten marknadsplats med begränsad efterfrågan. De kommuner som lyckats höja attraktiviteten har det gemensamt att de har något unikt att erbjuda. Man nischar sig och låter olika delar samverka.

I stället för att enbart se till funktionaliteten i utbudet av varor tjänster och upplevelser tittar man på hur människor uppfattar platsen och hur man definierar sitt behov.

Uppdaterad 2016-08-25 av Mikael Rojek

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >