Toppbild

Luftkvalitet

Bussar på radFå platser på jorden, om några, är helt fria från luftföroreningar. I staden är det i huvudsak buss- och bilavgaser som orsakar höga halter. Gator med mycket trafik och där det är höga byggnader på bägge sidor är de platser där halterna blir som högst.

I Strängnäs har vi ganska måttliga halter av luftföroreningar. Det beror bland annat på att vi saknar stora trafikleder genom centrala staden.

Kontrollen av föroreningshalter genomförs i samverkan med hela länet och kan bestå av både mätningar och modellberäkningar.

 

Luftkvalité inomhus

De flesta människor tillbringar numera mycket tid inomhus. För att trivas och må bra i sin bostad är det viktigt med ett gott inomhusklimat. En av de viktigaste faktorerna för hur vi mår är inomhusmiljön i våra bostäder! Faktorer som påverkar inomhusklimatet är temperatur och drag, fukt och mögel, lukt, ventilation, radon och magnetfält.  

Har du problem med din inomhusmiljö ska du först kontrollera vad du kan göra själv för att förbättra förhållandet. I andra hand ska du kontakta din fastighetsägare eller den som orsakar störningen. Får du inte hjälp kan du lämna in en anmälan till miljöenheten.

Temperatur och drag

Hur temperaturen upplevs bestäms av lufttemperatur, omgivande ytors temperatur, lufthastighet, luftfuktighet, aktivitet och klädsel. Olika personer har ofta olika uppfattningar om vad som är en behaglig inomhustemperatur. De flesta människor uppfattar dock en inomhustemperatur på 20-23 grader som behaglig.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (FoHMFS 2014:17) om temperatur inomhus bör den operativa temperaturen ligga mellan 18 och 24 grader. Tillfälligt, under till exempel mycket varma sommardagar, kan man acceptera temperaturer upp till 26 grader. Äldre personer och personer med vissa sjukdomar kan vara känsligare för variationer i temperaturen vilket man bör ta hänsyn till.

Om du som boende i ett flerbostadshus under en längre period har problem med temperaturen ska du kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljöenheten för hjälp och information. 

Lukt

Ibland kan störande lukter, till exempel cigarettrök, matos och avgaser tränga sig in i bostaden. Lukterna kan komma från andra lägenheter, trapphus, garage eller verksamheter i närheten. Orsaken till oönskade lukter i ett flerbostadshus kan vara stängda friskluftsventiler, felplacerade friskluftsintag, otäta ventilationskanaler, installation av köksfläkt till gemensam ventilationskanal, otäter, m.m. Fukt och mögel kan också orsaka dålig lukt.

Om du bor i flerbostadshus och återkommande störs av lukter och misstänker brister i fastigheten ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Hjälper inte det kan du vända dig till miljöenheten.

Mögel

Synliga tecken på en fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig. Mögel kan se ut på olika sätt och ha olika färg. Ibland kan man känna mögellukt utan att möglet syns. Mögellukt biter sig lätt fast i kläder och textiler.

Varför uppstår fuktskador?

Mögel trivs bra i fuktiga miljöer. Därför är badrum särskilt utsatta. Läckande vatten- och avloppsstammar är också en vanlig orsak till fukt och mögel. Skador i badrummet kan även bero på att ventilationen inte klarar av all fukt som kommer från duschen och tvätten. Äldre badrum är sällan konstruerade för ett dagligt duschande utan för bad i badkar. Det är även bra att se över tätskikten i golv och tak så att dessa fungerar som de ska. Markfukt kan också skapa problem för dig som bor i småhus men även relativt nybyggda hus har fått fuktskador ofta till följd av den snabbare byggtakten.

Vad kan du göra för att förebygga fukt och mögelproblem?

  • Håll rent under badkar och rengör golvbrunnar regelbundet
  • Använd duschdraperi och torka bort vattnet på golv och väggar
  • Öppna fönster efter dusch och bad
  • Undvik att borra hål i duschutrymmen, särskilt i närheten av duschen
  • Kontrollera att ventilationen fungerar

Finns det risk för hälsobesvär av fukt och mögel?

När fuktskador inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa till. Problem kan även uppstå av att fukt bryter ned bygg- och inredningsmaterial, vilket kan leda till att kemiska ämnen avges till inomhusluften. Dessa faktorer kan ge hälsobesvär såsom luftbesvär och andra överkänslighetsreaktioner. Personer som redan har någon allergi, astma eller annan överkänslighet och barn är extra känsliga.

Hur kommer du till rätta med problemet?

Det är fastighetsägarens ansvar att utreda och åtgärda problem med fukt och eller mögel. Bor du i hyreshus ska du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare. Bor du i en bostadsrättsförening vänder du dig till din bostadsrättsförening. Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag. Får du ingen hjälp kan du vända dig till kommunens miljöenhet. Miljöenheten kan ställa krav på utredning och åtgärder mot hyresvärd/fastighetsägare.

Uppdaterad 2018-06-19 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >