Toppbild

Enskilt avlopp

Enskilda avlopp kallas de avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt reningsverk eller annat större gemensamt reningsverk. Att anlägga ett enskilt avlopp klassas som miljöfarlig verksamhet och kräver tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. Prövning av ansökan om tillstånd/handläggning är förenat med en avgift enligt taxa inom miljöbalkens område.

 

De enskilda avloppen står för en stor del av läckaget av näringsämnen till våra sjöar och vattendrag. Belastningen av fosfor är lika stor från enskilda avlopp som från de allmänna avloppsanläggningarna, trots att endast tio procent av befolkningen är anslutna till enskilda avlopp. På många ställen är enskilda avlopp anledningen till att en tidigare fin badsjö i stället har blivit en igenväxt dyig sjö.

I Strängnäs kommun måste vi vara mycket aktsamma med hur vi anlägger våra avlopp på grund av närheten till Mälaren och Östersjön som redan är svårt påverkade av övergödning och andra miljöbelastningar. Stora ytor i kommunen har sina avrinningar direkt till Mälaren.

Enskilda avlopp innebär också en stor risk för spridning av bakterier, virus och andra skadliga ämnen, exempelvis läkemedelsrester. Det orenade vattnet kan nå en dricksvattentäkt eller närliggande sjöar eller vattendrag där människor och djur kan smittas av någon sjukdom. Reproduktionsproblem hos fiskar är ett exempel på resultat från utsläpp av läkemedelsrester.

Läs gärna vårt informationsmaterial innan du ansöker om enskilt avlopp, Information om enskilda avlopp

Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram allmänna råd för enskilda avlopp

Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar webbplatsen www.avloppsguiden.se  där mycket och överskådlig information om avloppsreningsanläggningar finns.
Uppdaterad 2018-02-20 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >