Toppbild

Frågor och svar miljö- och hälsoskydd

Vatten

Vilka vattenprov bör jag ta?

Ett dricksvatten kan ha problem ur både kemisk och mikrobiologisk synvinkel. Vi rekommenderar därför att man tar både mikrobiologiskt och kemiskt prov. Speciellt bergborrade brunnar löper risk för att ha hög radonhalt och då bör även ett radonprov tas. Vid misstanke om kvalitetsförsämring av vattnet (lukt, smak, färgförändring, hälsoproblem) bör prov tas omgående.

Hur ska jag tolka mitt analysprotokoll? 

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du råd om enskild dricksvattenförsörjning (gäller för enskilda vattentäkter). Där finns beskrivningar och förklaringar till alla de parametrar som normalt tas vid ett dricksvattenprov.

Vad har det kommunala vattnet för hårdhet?

Det kommunala vattnet har ungefär 3,5 - 4 dH (tyska grader), vilket visar ett mjukt vatten och endast låg dos tvättmedel behövs.

 

Livsmedel

Måste jag ansöka om nytt tillstånd/godkännande om jag övertar en livsmedelsverksamhet?

Att verksamheten byter ägare innebär att den ska registreras eller godkännas på nytt eftersom registreringen/godkännandet är knuten till företagaren. Vid ett ägarbyte ska därför en ny anmälan skickas in minst 14 dagar innan den nya ägaren tar över verksamheten. Blankett hittar du här anmälan

Vad gör jag om jag tycker att det är smutsigt eller äckligt i en butik eller restaurang?

Kontakta i första hand personalen/föreståndaren för restaurangen/lokalen. Du kan även lämna en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden, du får vara anonym.

Får jag bygga om/renovera i min livsmedelslokal?

Ändringar i lokal och verksamhet får inte ske utan att detta i förväg har anmälts till samhällsbyggnadsnämnden. Vid omfattande förändringar kan en ny prövning för godkännande behöva göras. Kontakta även byggenheten för information om bygglov och bygganmälan.

Jag ska sälja varmkorv, läsk och kokosbollar på fotbollsmatcher varje helg under sommaren, behöver jag tillstånd?

Försäljning av korv med bröd får ske vid totalt 10 tillfällen under ett år utan att verksamheten behöver vara registrerad som ett livsmedelsföretag. Ett tillfälle kan sträcka sig över en helg. Vid mer avancerad hantering kan verksamheten behöva registrera sig som livsmedelsföretag. Kontakta Miljöenheten för mer information och bedömning.

 

Hälsoskydd

Hur gör man om vill veta hur mycket radon det finns i huset/bostaden?

Mätning av radon ska utföras under eldningssäsong (1 oktober till 30 april) för att vara tillförlitlig. De gränsvärden och riktvärden vi har i Sverige avser ett medelvärde för hela året. Därför är det viktigt att mäta under en relativt lång period. Radonhalten varierar nämligen ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror på temperatur, vindförhållanden och hur din ventilation fungerar samt hur ofta du vädrar. Eftersom radonhalten varierar behöver man få reda på att årsmedelvärdet ligger under riktvärdet på  200 bg/m3. Därför behöver man mäta i minst 2 månader men helst 3 månader under perioden oktober till april, ju längre mätning desto noggrannare resultat. Miljöenheten rekommenderar alltid att man gör en långtidsmätning för att få ett så rättvisande mätresultat som möjligt. Det enklaste sättet att mäta radon i inomhusluft är att placera ut mätdosor i bostaden. Du som fastighetsägare måste själv beställa dosor för mätning av radon i din bostad/fastighet. Det finns ett flertal företag som man kan beställa radondosor av. Du väljer själv vilket, se bara till att företaget är ackrediterat, en lista på ackrediterade företag finns på Swedacs webbplats. Om du har bråttom eller om det inte är mätsäsong och du behöver ett snabbt svar till exempel inför ett köp av ett hus, går det att göra korttidsmätningar under 7-10 dagar, detta resultat bir då endast vägledande. Snabbmätningar kan göras när som helst under året, vill du göra en snabbmätning, kontakta ett mätföretag direkt.

Vart vänder jag mig för att komma tillrätta med mitt radonproblem?

Dagens gräns och riktvärde för radon inomhus ligger på 200 Bg/m3. Om man har konstaterat förhöjda halter radon i sin bostad och behöver hjälp med att åtgärda detta kan man kontakta en konsult. Vilka åtgärder som behövs i ditt fall beror på orsaken till de förhöjda halterna. Vill du ha några exempel på företag och personer som genomgått kurser i att mäta och åtgärda radon kan du hitta dessa bland annat hos www.svenskradonforening.se och på Swedacs webbplats

Hur går man till väga om man tror att man har fukt eller mögel i sin bostad eller andra hälsorelaterade problem?

Kontakta alltid din hyresvärd eller fastighetsägare om du har problem i din bostad. Får ni inte gehör för era problem kan ni ta kontakt med miljöenheten genom att fylla i en blankett på kommunens webbplats.

Vilken temperatur bör det vara i min bostad?

Socialstyrelsens allmänna råd rekommenderar en bostadstemperatur på mellan 18-28 grader i luften och minst 15 grader invid golvet.

Vart vänder jag mig om jag fått problem med skadedjur?

Hyresvärden/fastighetsägaren är skyldig att se till så att bostaden hålls fri från skadedjur. Hyresvärden har i de allra flesta fallen avtal med någon saneringsfirma som ni kan kontakta eller beställa sanering ifrån.

Jag besväras av grannens katt, vad ska jag göra?

Du bör alltid ta kontakt med kattens ägare för att framföra ditt problem och se om ni kan komma fram till en lösning. På byggvaruhus och liknande finns olika hjälpmedel för att hålla katterna borta från rabatten eller fastigheten. Katter ska hållas under uppsikt med hänsyn till deras natur. Katter är numera länsstyrelsens ansvar ur djurskyddssynpunkt, det vill säga om de far illa av ägarens behandling eller om de orsakar olägenheter av betydelse för människors hälsa genom till exempel alltför stort antal i en bostad i extrema fall. Klagomål i övrigt på katter hanteras inte av miljöenheten. Efter en dom i Miljödomstolen (Stockholms Tingsrätt 2001-12-20 Mål nr M 398-00) har fastslagits att miljöbalken gör det omöjligt för myndigheter att ingripa vid lösspringande tamkatter, det viss säga det anses ej som olägenhet av betydelse. Så länge kattägaren inte missköter sina katter så hanterar inte miljöenheten ärendet. Den klagande får själv tala med ägaren till katten.

Jag besväras av vilda djur, till exempel rådjur, harar, fåglar med mera, vad kan kommunen göra?

Vilda djur är inte miljöenhetens område. Det finns inget lagstöd för miljöenheten att hantera klagomål på till exempel älgar, rådjur, harar, skabbrävar, måsar, grävlingar, kanadagäss eller förvildade tamkatter. Besväras du till exempel av duvor på balkongen, är det fastighetsägaren som ansvarar för åtgärder. Förvildade katter som är ägarlösa räknas som hittegods och det är polisens angelägenhet. Om vilda djur uppträder aggressivt inom tätbebyggt område, ska polisen kontaktas. I övrigt se under rubriken djur. Var uppmärksam på att vissa vilda djur kan vara fridlysta, till exempel alla ormar, fladdermöss, groddjur och myrstackar.

Jag vistas väldigt lite i mitt fritidshus, måste jag ha sophämtning? 

Ja, du ska ha sophämtning. Uppehåll kan medges om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period om 6 månader för permanenthus och 12 månader för fritidshus. (Renhållningsföreskrifter för Strängnäs Kommun 2014-06-16, § 72).  Begäran måste lämnas till renhållaren, det vill säga Sevab, senast 3 månader före den avsedda uppehållsperioden.

Jag har fällt träd och tagit ned sly. Nu har jag massor med kvistar och löv som jag vill elda. Är det ok?

Om du bor inom område med detaljplan är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall endast tillåtet v 16-18 samt v 40-42. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Tänk på att du även kan kompostera materialet själv, en kompostkvarn rekommenderas för att få ned volymen. Materialet blir utmärkt som marktäckning under buskar och träd. Du kan även lämna trädgårdsavfallet till Kvitten i Strängnäs.

 

Enskilda Avlopp

Jag har en befintlig avloppsanläggning för mitt köksavlopp och min dusch, nu vill jag ansluta en vattentoalett, hur går jag till väga?

Ändringen är anmälningspliktig, skicka in anmälan till miljöenheten. Beskriv i anmälan vad som ska ändras. Blankett går att hitta här. Det kan finnas olika bestämmelser för olika områden och olika lösningar. Se gärna allmän information om enskilda avlopp på denna sida.

Jag har ingen avloppsanläggning, hur går jag till väga när jag vill anlägga en?

Du behöver tillstånd för att göra ett nytt avlopp. Ta kontakt med konsult eller annan sakkunnig som kan föreslå en lämplig avloppslösning på er fastighet. Därefter ska en ansökan med situationsplan och eventuella grannintyg skickas till miljöenheten, Ansökningsblankett hittar du här. När ansökan är komplett kan ett besök på fastigheten göras för att titta på placeringen. Se gärna allmän information om enskilda avlopp på denna sida.

Jag ska studera på annan ort/resa bort 6 månader. Kan jag slippa slamtömning/sophämtning om jag inte vistas på fastigheten?

Om huset inte nyttjas under en längre tid, minst 6 månader, kan du begära uppehåll i hämtning hos renhållaren, det vill säga Sevab. Anmälan måste göras senast 3 månader före den avsedda upphållsperioden. Anmälan om uppehåll gör du via Sevab. Om huset används i liten omfattning men inte uppfyller kraven för uppehåll, kan du efter ansökan till samhällsbyggnadsnämnden få prövat om förlängt hämtningsintervall. Ansökningsblanketten finns här.

Jag vill lägga ett nytt enskilt avlopp, var hittar jag information om enskilda avloppslösningar?

Se information på avloppsguiden samt i vårt infoblad.

Måste torra toalettlösningar anmälas?

Enligt lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljö, § 3, krävs anmälan till samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta förmultningstoalett eller torrtoalett med latrinkompostering. Anmälan görs till miljöenheten, anmälan.

 

Miljöskydd

Starta miljöfarlig verksamhet, vad gäller?

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden eller i vissa fall söka tillstånd från länsstyrelsen. För en del mindre anläggningar krävs varken anmälan eller tillstånd. Vilka slags företag som måste anmäla sin verksamhet eller söka tillstånd för den, kan man främst få information om i miljöprövningsförordningen. Vissa bestämmelser om tillståndsplikt finns också i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om du är osäker på vad som gäller för dig, kontakta oss på miljöenheten, miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Anmälningspliktig verksamhet

Du ska göra din anmälan minst 6 veckor innan verksamheten startar. Anmälan görs till samhällsbyggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar med mera som behövs för att en riktig bedömning ska kunna göras av verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Blankett för anmälan hittar du här Blankett. Ibland behövs också ett besök på plats av miljöenhetens inspektörer. När anmälan är tillräckligt utredd erhålls ett föreläggande om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt ett avgiftsbeslut.

Avgift för handläggning av anmälan

Avgift för handläggning av en anmälan om miljöfarlig verksamhet baseras på timavgiften utifrån riskklassning enligt den kommunala taxan. Detta medför att handläggningsavgiften varierar baserat på vilken typ av miljöfarlig verksamhet som anmäls. Om du är osäker på vad som gäller för dig, kontakta oss

Vilka krav ställs på dig som driver en miljöfarlig verksamhet? 

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvar för att miljöbalken och dess förordningar följs. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna.

Eftersom de mer detaljerade bestämmelserna grundar sig på hänsynsreglerna är det viktigt att du känner till vad hänsynsreglerna innebär.

Om du driver en miljöfarlig verksamhet ska du bland annat ha kunskap om kemikaliehantering, farligt avfall och egenkontroll.

För mer information se gärna: Naturvårdsverket

 

 

Uppdaterad 2018-08-08 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >