Toppbild

Cistern/oljetank

Den som äger en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor finns bestämmelser som är till för att skydda miljön och minska oavsiktliga utsläpp.
 

Reglerna gäller både privatpersoner (till exempel villaägare med oljeeldning) och företag (till exempel verkstäder och lantbruk med gårdscisterner).

Vid ett utsläpp av exempelvis olja kan mark och vatten skadas för en lång tid framåt och innebära stora saneringskostnader. Det är du som är innehavaren av cisternen som är ansvarig för att din cistern kontrolleras regelbundet.

Länk till Villacisterner
 

Installation

Vid installation eller uppställning av cistern ska du i god tid informera miljöenheten. Informationen ska vara skriftlig. Använd gärna blanketten Anmälan om installation av cistern

Kravet på skriftlig information gäller för följande installationer/uppställningar:

 • cisterner i mark, med volym större än 1 m3.
 • cisterner ovan mark som har mark- eller golvförlagda rörledningar (cisternen anses då som markförlagd).
 • cisterner ovan mark, volym mer än 1 m3 men högst 10 m3, som är uppställda utomhus.
 • förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde.
   

Tillstånd

Om du i yrkesmässig verksamhet hanterar mer än 3 m3 brandfarlig vätska utomhus måste du ha tillstånd. (undantag finns för uppvärmning eller elproduktion då krävs tillstånd vid 50 m3). Vid yrkesmässig hantering inomhus och för hushållets behov är volymerna för krav på tillstånd lägre. Tillstånd söks hos Räddningstjänsten som även kan lämna mer information om tillståndsplikten.
 

Cisterner inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde. Bland annat ska all hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor anmälas till miljöenheten. Det ställs också krav på invallning av cisterner samt dubbelmantlade ledningar. En invallning ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym eller minst den största cisternens volym. Invallningen ska vara tät, hållbar och utformad så att kontroll av cisternen är genomförbar.
 

Uppställning

Cisterner ovan mark ska vara uppställda så att de är kontrollerbara och det ska vara fri sikt runt dem. Ingen växtlighet som skymmer cisternen får finnas vid eller runt den. Cisternen ska stå på stadigt och beständigt, jämnt bärande, icke brännbart underlag. Risk för sättningar ska minimeras. Trä och järnvägsslipers anses inte vara beständigt underlag. Påkörningsskydd ska alltid finnas om det inte är uppenbart att ingen påkörningsrisk finns.

Samtliga cisterner bör förses med sekundärt skydd. Vanligtvis i form av invallning men också dubbelmantlig kan accepteras. I de fall en cistern står på genomsläpplig jordart, exempelvis på morän, på urberg (där en sanering av ett eventuellt utsläpp är mycket svårt), eller nära vattendrag och sjö, eller om det annars är miljömässigt motiverat, kan nämnden för hållbart samhälle förelägga innehavaren att ordna ett sekundärt skydd. Ett sådant beslut går att överklaga.
 

Kontroll

Alla cisterner (volym större än 1 m3) i mark och ovan mark, (både inomhus och utomhus) med tillhörande rör- och slangledningar ska kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan (besiktningsföretag). Om cisternen rymmer mer än 10 m3 brandfarlig vätska, ska den kontrolleras enligt SÄIFS 1997:9. Kontrollrapporten från varje kontroll ska hållas tillgänglig av den som använder anordningen till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk. Kontrollrapporten ska kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten. Glöm inte att kontrollera villatanken och cisternen med eldningsolja till torkanläggningen i ditt jordbruk också!

Kontroll måste också alltid göras om:

 • en cistern eller tillhörande rör-/slangledning har genomgått omfattande reparation eller ändring
 • cisternen kan ha tagit skada
 • cisternen ska användas under väsentligt ändrade driftsförhållanden har flyttats
   

Läs mer om olika cisterntyper och besiktningsintervall.
 

Cisterner som tas ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska du anmäla det till miljöenheten. Använd kommunens blankett Intyg om att cistern tagits ur bruk

Cisternen, eventuellt påfyllningsrör och andra friliggande rör ska tömmas, rengöras och tas bort. När det finns risk för sättningsskador kan en markförlagd cistern lämnas kvar efter att man rengjort och sandfyllt cisternen.

Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall. Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Du måste även informera miljöenheten om föroreningen. En cistern som inte är tagen ur bruk, ska genomgå återkommande kontroll enligt intervall.
 

Vid olyckor

Den som har ansvar för cisternen är även ansvarig för att åtgärda eventuella brister.

 • Vid akuta olyckor är det viktigt att räddningstjänsten larmas snarast för att begränsa spridningen.
 • Vid risk för spridning till mark, grundvatten eller vattendrag ska miljöenheten på Strängnäs kommun underrättas snarast för samråd om vidare åtgärder.
 • Kontakta Ert försäkringsbolag så snart som möjligt, de kan ha synpunkter på vilken saneringsfirma som ska anlitas med mera.

 

Miljösanktionsavgift

Om du installerar en cistern utan att skriftligen informera miljöenheten om detta är miljöenheten skyldig att besluta om miljösanktionsavgift om 1000 kr.

Om du har installerat en cistern och inte låtit göra installations- eller revisionskontroll är miljösanktionsavgiften 3000 kr.

Om du inte låter kontrollera din cistern efter återkommande intervall, är miljöenheten skyldig att besluta om en miljösanktionsavgift om 2000 kr.

Uppdaterad 2017-09-08 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >