Toppbild

Köldmedier

Köldmedier finns ibland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och i värmepumpar. För att minska utsläppen av växthusgaser ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en köldmedieutrustning. För 2015 gäller nya regler för hur man beräknar mängden i anläggningen.
 

Regler vid läckagekontroll

Från och med den 1 januari 2015 har en stor förändring gjorts i lagstiftningen. Tidigare räknades mängden köldmedier i kilogram (kilo). Nu ska detta räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.)

Gränsen för läckagekontroll låg tidigare vid tre kilo fyllnadsmängd. Nu är gränsen fem ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att du som operatör måste veta vilken typ av köldmedier du har. För att göra beräkning av gasen som finns i utrustningen kommer upp till gränsvärdet, se alltomfgas.se/anlaggningskollen eller kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Här hittar du certifierade kontrollföretag: www.incertonline.se

Observera att de nya reglerna kan innebära att även kylaggregat som innehåller mindre än 3 kilo måste läcksökas, om det innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter.
 

Du som är registrerad som ägare är skyldig att:

 • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
 • Årligen rapportera till miljöenheten om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter)
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöförvaltningen
 • Informera miljöenheten om du installerar nya aggregat.
   

Glöm inte årsrapporten till miljöenheten

Resultaten av de kontroller som har utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) eller mer under år 2017 ska sammanställas och vara hos miljöenheten senast den 31 mars 2018. Observera att från och med den 1 januari 2017 ska även aggregat under 3 kg som motsvarar 5 ton CO2e eller mer läckagekontrolleras och räknas in i årsrapporteringen. 

Nyinstallation och konvertering

Vid nyinstallation av en köldmedieanläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) eller mer måste du informera miljöenheten i god tid före installation. Detsamma gäller vid konvertering av kylutrustning då ett köldmedium ersätter ett annat.  
 

Anmälan om ägarbyte och skrotning av utrustning

Miljöenheten behöver skriftlig dokumentation om ägarbyte. Vem som äger en anläggning och vilket datum ett ägarbyte skett har stor betydelse för vår tillsyn på verksamheter som har köldmedieanläggningar eftersom det är den som ansvarade för anläggningen första januari som ska betala den fasta årliga avgiften. Ansvaret för att utföra läckagekontroll, att rapportera och för att betala den fasta årliga avgiften är reglerat i lag. Det är upp till dig som verksamhetens ägare att visa att bolaget är sålt eller har flyttat.

 • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör.
  För skrotintyg, kontakta din kylentreprenör. Skrotning ska anmälas till miljöenheten.
 • Du måste använda certifierade kylentreprenörer vid alla ingrepp i köldmedieutrustningen.
 • Ägarbyte måste anmälas skriftligen. Skicka in registreringsbevis eller överlåtelseavtal till miljöenheten. Först när vi fått anmälan kan vi ändra i våra register. Om ingen anmälan kommer in debiteras den gamla operatören/ägaren.
   

Miljösanktionsavgifter

Enligt miljöbalken är det tillsynsmyndighetens ansvar att besluta om miljösanktionsavgifter. Verksamhetsutövare kan bli ålagda att betala en så kallad miljösanktionsavgift vid exempelvis för sent inlämnad kontrollrapport. Läs mer i Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgiften går inte till kommunen utan tillfaller kammarkollegiet.

Nedanstående gäller för köldmedier:

 • Om du inte har gjort en installationskontroll, 5000 kr
 • Om du inte anmäler före nyinstallation eller konvertering av aggregat på 10 kg eller större 5000 kr
 • Om du kommer in med årsrapporten för sent, d.v.s. efter 31 mars, 1000 kr
 • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser, 2000-5000 kr
 • Om du inte utfört läckagekontroll inom angivit kontrollintervall, 5000 kr
Uppdaterad 2017-09-21 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >