Toppbild

Bygga & förändra

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Anmäla installation av eldstad & rökkanal
 • Anmälan om installation av cistern
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Anmälan om sanering av förorenad mark - enligt 28 § FMH
 • Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning
 • Anmälningspliktig åtgärd - Attefallshus
 • Ansökan om bygglov
 • Ansökan om förhandsbesked
 • Ansökan om godkännande av sakkunnig för ventilationskontroll
 • Ansökan om marklov
 • Ansökan om schakttillstånd
 • Ansökan om strandskyddsdispens
 • Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanordning
 • Begäran om planbesked
 • Intyg om cistern som tagits ur bruk
 • Intyg om färdigställande av byggnadsarbeten
 • Kartbeställning för nybygge
 • Komplettering av bygglovsansökan, utan ärendenummer
 • Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskild avloppsanordning
 • Rivningslov
 • Tekniskt samråd & egen komplettering.
 • Tillbyggnad uterum

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >